แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

แจกแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน พร้อมเฉลย ฟรี อัปเดตล่าสุด

การติวสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานเป็นการติวเพื่อสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ตามแต่ละสาขาที่จะสมัคร

ทำไมต้องติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน? เนื่องจากสายพิสูจน์หลักฐานนี้เป็นสายที่มีการแข่งขันสูงที่สุด ทำให้น้องๆ ที่ตั้งใจจะสอบเข้ามีจำนวนเยอะกว่าสายอื่นๆ อีกทั้งมีวิชาที่แตกต่างจากการสอบตำรวจสายอื่นๆ ทำให้น้องๆ ที่จะสอบเข้าตำรวจพิสูจน์หลักฐานควรอ่านหนังสือ ฝึกทำแนวข้อสอบเก่าตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานอยู่เสมอ

ในบทความนี้ GovEntrance Police จะแจกแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน ฟรี! พร้อมเฉลย ฉบับอัพเดตล่าสุด ให้น้องๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสอบเข้าตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน และฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานเป็นยังไง ยากแค่ไหน

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานเป็นยังไง? ยากแค่ไหน?

น้องๆ ที่เตรียมตัวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาจจะต้องทำการบ้าน ทำข้อสอบเก่าตำรวจพิสูจน์หลักฐาน อ่านหนังสือทบทวนความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับสายที่ตนเองจะต้องสอบมากกว่าทุกวิชา (สายเคมี และสายฟิสิกส์) เนื่องจากเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก และมีเนื้อหาเยอะ ประกอบกับมีจำนวนข้อและคะแนนค่อนข้างมาก ถึง 75 คะแนน จาก 150 คะแนน

ในส่วนวิชาทั่วไป เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม เป็นต้น ก็จะต้องทบทวนด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยดึงคะแนนให้ได้มากที่สุด ไม่ควรประมาทข้อสอบ เพราะการสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานเป็นการสอบที่มีคู่แข่งเยอะที่สุด ดังนั้นน้องๆ ควรเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ คอยทบทวนเนื้อหา และฝึกทำแนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่เสมอ

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ออกอะไรบ้าง

แนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน จะมีทั้งหมด 150 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีเวลาทำ 3 ชั่วโมง มีตัวอย่างข้อสอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา ความสามารถทั่วไป

วิชาความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ ส่วนใหญ่จะออกเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นส่วนมาก เช่น

 • การคำนวณขั้นพื้นฐาน : เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสการ ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ เซต
 • สถิติพื้นฐาน : การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัดกระจาย
 • การคิดเชิงเหตุผล : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา ภาษาไทย

วิชาภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ มีเนื้อหาการออกสอบดังนี้

 • ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
 • การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
 • การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ
 • การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ข้อ มีเนื้อหาการออกสอบดังนี้

 • การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension)
 • คำศัพท์ (Vocabulary)
 • โครงสร้างประโยค (Structure)
 • หลักไวยากรณ์ (Grammar)
 • การสนทนา (Conversation)

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา กฎหมาย

วิชากฎหมาย จำนวน 10 ข้อ มีเนื้อหาการสอบในปี พ.ศ.2564 คือ

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

*สำหรับวิชากฎหมายเป็นวิชาพื้นฐานที่น้องๆ สอบตำรวจจำเป็นต้องรู้เอาไว้ เนื้อหาที่ออกสอบแต่ละสายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละปี น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดการสอบได้ที่ เพจ GovEntrance Police

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา วิทยาศาสตร์ (แยกตามสายสอบ)

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ แบ่งสาขาออกเป็น 2 สาขา

 • สาขาเคมี จำนวน 75 ข้อ
  มีเนื้อหาดังนี้
  1. เคมีอินทรีย์และเคมีอนินทรีย์
  2. เคมีวิเคราะห์
  3. เคมีกายภาพ
  4. เคมีประยุกต์
  5. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
 • สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 75 ข้อ
  มีเนื้อหาดังนี้
  1. การวัดและการบันทึกข้อมูล การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบโพเจกไทล์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  2. งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน สมบัติเชิงกลของวัสดุ สมบัติเชิงกลของไหล
  3. วัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า คลื่น เสียง และเสียง กัมมันตภาพรังสี แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  4. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 15 ข้อ

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

*ในการสอบแต่ละปีจำนวนข้อสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง น้องๆ ควรติดตามและอัพเดตข่าวสารอยู่เสมอเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ติดตามข่าวสารการสอบได้ที่ : เพจ GovEntrance Police

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เกณฑ์ชี้วัดเป็นยังไง เท่าไหร่จะถือว่าผ่าน

เกณฑ์การสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ภาคข้อเขียน

มีเกณฑ์การสอบผ่านโดยการเรียงคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับจนครบจำนวนการรับเข้า โดยแยกตามสายที่สอบ และแยกชาย หญิง เช่น

ใน ปี พ.ศ.2564 รับตำแหน่งพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 340 คน แบ่งเป็น

 • ผู้สอบผ่านข้อเขียน (พฐ.31) จำนวน 205 คน
 • ผู้สอบผ่านข้อเขียน (พฐ.32) จำนวน 50 คน
 • ผู้สอบผ่านข้อเขียน (พฐ.41) จำนวน 60 คน
 • ผู้สอบผ่านข้อเขียน (พฐ.42) จำนวน 25 คน

การจะสอบผ่านได้ ต้องอยู่ในลำดับที่กำหนด เช่น สอบพฐ.31 จะสอบเข้าได้ต้องมีคะแนนที่อยู่ในลำดับ 1-205

เกณฑ์การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งพิสูจน์หลักฐาน

 1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

โดยเกณฑ์การสอบผ่านจะใช้ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หากสอบผ่านจะได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน หากสอบไม่ผ่านในขั้นตอนใดขั้นหนึ่งจะได้ 0 คะแนน

คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

การเตรียมพร้อมก่อนการสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนบทเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ รวมไปถึงแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน ทำให้เรามีโอกาสสอบติดสูง ได้คะแนนที่ดี

5 คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่พี่ๆ GovEntrance Police อยากจะแนะนำน้องๆ ระหว่างการฝึกทำแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน มีดังนี้

5 ข้อคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบพิสูจน์หลักฐาน

 1. แบ่งและจัดสรรเวลาในการอ่านเนื้อหา และฝึกทำแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน การแบ่งเนื้อหาและจัดสรรเวลาทำแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานมีเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างเฉพาะสาย เนื้อหาเยอะ และแตกต่างจากการสอบตำรวจสายอื่นๆ น้องๆ ควรแบ่งเวลาให้ดี และควรตั้งเป้าหมายในการอ่าน อย่างเช่น วันนี้ควรจะอ่านเรื่องอะไร ฝึกทำข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกี่ข้อ เป็นต้น
 2. ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากการแบ่งและจัดสรรเวลาแล้ว น้องๆ ควรลงมืออ่านหนังสือ และทำข้อสอบเก่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะจะทำให้น้องๆ ไม่ตื่นเต้นเมื่อเจอข้อสอบจริง อีกทั้งควรทดลองจับเวลาในการสอบดู เพื่อประเมินความเร็วในการทำข้อสอบของตนเองเบื้องต้น
 3. แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ครอบครัว หรือติวเตอร์ การแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือติวเตอร์ จะช่วยให้เราจดจำเนื้อหา หรือแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานได้ดียิ่งขึ้น
  หากน้องๆ สมัครเรียนติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกับทาง GovEntrance Police น้องๆ จะสามารถติดต่อ พูดคุย คลายข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ๆ ติวเตอร์ได้ทุกวิชา
 4. มีเป้าหมายที่ชัดเจน น้องๆ ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อระหว่างทางในการอ่านหนังสือ ทำแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน น้องๆ จะได้ไม่ย่อท้อ หรือหมดกำลังใจ เป้าหมายที่มั่นคงจะทำให้น้องๆ ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้
 5. เชื่อมั่นและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน และการให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้น้องๆ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราทำได้!

แนวข้อสอบอื่นๆ

นอกจาก GovEntrance Police จะมีแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานแล้ว เรายังมีแนวข้อสอบครบทุกสายอีกด้วย
ในส่วนของวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและอาเซียน และวิชาเทคโนโลยี จะมีความคล้ายกันในแต่ละสาย แต่ในบางวิชาเช่นวิชากฎหมาย วิชาเฉพาะของแต่ละสายที่ต้องสอบ อาจจะมีเนื้อหาสอบที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น

เนื้อหาวิชากฎหมาย

 • พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ในส่วนวิชากฎหมายของการสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะมีเนื้อหาการสอบวิชากฎหมายมากกว่าสายอื่นๆ

 • พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
 • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 • ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 • กฎหมาย ระเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาวิชากฎหมาย

 • กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

หากน้องๆ อยากรู้แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมเฉลยที่ละเอียดยิบเพิ่มเติม น้องๆ สามารถลงคอร์สติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานของทาง GovEntrance Police ได้ เราจะแจกข้อสอบย้อนหลังถึง 10 ปี ให้น้องๆ ได้ลองทำ ปูพื้นฐานเนื้อหาทุกวิชาให้น้องๆ และแนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมการไลฟ์สดสอนทุกวัน วันละ 1 วิชา วิชาละ 1 ชั่วโมง น้องๆ สามารถปรึกษา และสอบถามเนื้อหาการสอบกับพี่ๆ ติวเตอร์ได้ทุกวิชา

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และคอร์สติวสอบอื่นๆ ได้ที่ เพจ Facebook ของ GovEntrance Police ได้เลย!

Top