แนวข้อสอบตำรวจอำนวยการ

แจกแนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ พร้อมเฉลย ฟรี อัปเดตล่าสุด

แจกแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ! น้องๆ คนไหนที่อยากติวสอบตำรวจ เพื่อสอบเป็นนายสิบตำรวจอำนวยการไม่ควรพลาด บทความนี้ GovEntrance จะมาแจกแนวข้อสอบตำรวจอํานวยการ พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบและเฉลยละเอียด รวมทั้งรายละเอียดเทคนิคการทำข้อสอบที่ควรรู้เพื่อติวสอบตำรวจอำนวยการด้วย

ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการเป็นยังไง ยากไหม

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ในพาร์ทความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ได้ยากมากกว่าการสอบตำรวจสายอื่นๆ แต่สิ่งที่ยากคือข้อสอบในพาร์ทความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เนื่องจากข้อสอบพาร์ทนี้จะไม่มีสอบในการสอบตำรวจสายอื่นๆ
การที่ตำรวจอำนวยการจำเป็นต้องสอบข้อสอบในพาร์ทนี้เพิ่มเติม เนื่องจากฝ่ายอำนวยการจะแยกเป็นสายงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะที่ต้องใช้ในการทำงาน ดังนั้นการสอบจึงต้องใช้ความรู้เฉพาะเรื่องในการทดสอบด้วย ทำให้ในพาร์ทนี้ยากกว่าข้อสอบนายตำรวจสายอื่นๆ

ข้อสอบตำรวจอำนวยการ ออกอะไรบ้าง

แนวข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบตํารวจสายอํานวยการในแต่ละวิชา มีดังนี้

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วิชา ความสามารถทั่วไป

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยแนวข้อสอบมีดังนี้
การคิดเชิงเหตุผล : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์
การคิดเชิงจำนวน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน : การคำนวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น
สถิติพื้นฐาน : การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัดการกระจาย

แนวข้อสอบตํารวจสายอำนวยการ วิชา ภาษาไทย

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยแนวข้อสอบมีดังนี้
ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ
การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม
การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือการตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ
การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วิชา ภาษาอังกฤษ

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ โดยแนวข้อสอบมีดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
คำศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)
หลักไวยากรณ์ (Grammar)
การสนทนา (Conversation)

แนวข้อสอบตํารวจสายอำนวยการ วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยแนวข้อสอบมีดังนี้

 • ความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรม
 • หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน
 • หลักธรรมาภิบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 1. “วัฒนธรรมทางความคิด” หมายความว่าอย่างไร
  ก. สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ข. ระเบียบแบบแผนประเพณี
  ค. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ง. โบราณวัตถุ ศิลปะดนตรี
  เฉลย : ค. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์
 2. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด
  ก. กรุงเทพ ข. ฮานอย ค. กรุงจาการ์ตา ง. กัวลาลัมเปอร์
  เฉลย : ค. กรุงจาการ์ตา
 3. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
  ก. เวียดนาม ข. ไทย ค. สิงคโปร์ ง. อินโดนีเซีย
  เฉลย : ข. ไทย

แนวข้อสอบตํารวจสายอำนวยการ วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยแนวข้อสอบมีดังนี้

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์
 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint)
 • ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

แนวข้อสอบตํารวจสายอำนวยการ วิชา พ.ร.ฎ.46

ทั้งนี้ ตำรวจสายอำนวยการจะแยกย่อยออกเป็นหลายสายตามสายงาน ดังนั้นตํารวจสายอํานวยการแนวข้อสอบในแต่ละสายงานจะไม่เหมือนกัน บางสายงานจะมีข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเข้ามา อย่างเช่น ช่างเทคนิคก็จะมีข้อสอบเกี่ยวกับเทคนิคด้านที่สมัครเพิ่มเข้ามาด้วย

เพราะฉะนั้น หากน้องๆสนใจสอบตำรวจสายอำนวยการก็ควรติดตามสายที่ตนเองอยากสอบว่าออกสอบอะไรบ้าง ซึ่งรายละเอียดวิชาที่ออกจะมีอยู่ในประกาศรับสมัครสอบ
ถ้าน้องๆ ต้องการข้อมูลแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ หรือข้อมูลการสมัครสอบอื่นๆ ในรอบการสอบนั้นๆ น้องๆสามารถกดติดตามเพจ Facebook ของ GovEntrance ไว้ได้เลย พี่ๆ จะอัปเดตให้น้องๆได้รู้ทันทีที่มีประกาศรับสมัคร!

ข้อสอบตำรวจอำนวยการ เกณฑ์ชี้วัดเป็นยังไง เท่าไหร่จะถือว่าผ่าน

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจกองอํานวยการจะมี 2 พาร์ท คือพาร์ทการสอบข้อเขียน และพาร์ทความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยในพาร์ทข้อสอบข้อเขียนตํารวจสายอํานวยการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. การสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

แบบข้อสอบตํารวจสายอํานวยการที่เป็นข้อเขียน จะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนเกณฑ์ชี้วัดของการสอบตำรวจอำนวยการในพาร์ทการสอบข้อเขียน คือจะสอบผ่านก็ต่อเมื่อคะแนนสอบในแต่ละส่วนได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนตามลำดับคะแนนในจำนวนที่รับสมัคร หากมีผู้ที่ผ่าน 60% เยอะ ผู้ที่ได้คะแนนน้อยก็จะสอบตก

พอผ่านแล้วจึงเข้าสอบในพาร์ทความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพาร์ทดังกล่าวประกอบด้วย

 1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

ในรอบนี้จะประกาศว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น หากสอบผ่านจะต้องเข้าฝึกอบรมระยะสั้นประมาณ 4 เดือน จากนั้นจึงจะบรรจุเป็นนายสิบตำรวจในสายงานที่สมัคร

คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบตำรวจอำนวยการ

ในการติวสอบตำรวจ นอกจากควรรู้แนวข้อสอบตํารวจสายอำนวยการแล้ว GovEntrance ยังมีข้อควรปฏิบัติอื่นๆ มาแนะนำน้องๆ ที่อยากสอบตำรวจและสอบตำรวจหญิงด้วย โดยสิ่งที่ควรทำในการเตรียมตัวสอบตำรวจอำนวยการ ได้แก่

 1. กำหนดเป้าหมาย อยากเข้าอำนวยการสายไหน ควรดูเกณฑ์การรับและเก็งข้อสอบตํารวจสายอํานวยการให้ดี จะได้เตรียมตัวได้ตรงกับสาย เพราะการสอบตำรวจอำนวยการแต่ละสายนอกจากเกณฑ์จะต่างกันแล้ว ข้อสอบเฉพาะสายงานยังต่างกันอีกด้วย
 2. เริ่มเตรียมตัวติวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการตั้งแต่เนิ่นๆก่อนประกาศรับสมัคร จะได้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าคนอื่นๆ
 3. แบ่งเวลาในการเรียน อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน และฝึกทำโจทย์
 4. ถ้าความรู้เริ่มแน่นแล้ว ลองจับเวลาทำข้อสอบเก่าๆดู เพื่อให้ชินกับการสอบแข่งกับเวลา
 5. รู้ว่าตัวเองไม่เก่งวิชาอะไร พยายามอ่านทบทวนและลองทำโจทย์ให้มากกว่าเดิม
 6. มุ่งมั่นและตั้งใจกับเป้าหมายของตนเอง
 7. เชื่อมั่นและให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ

หากทำตามคำแนะนำได้ เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสสอบติดนายสิบตำรวจอำนวยการมากขึ้นได้แล้ว ถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน สามารถลงคอร์สติวข้อสอบตํารวจอํานวยการกับ GovEntrance ได้ เพราะในคอร์สจะมีสอบตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐาน ไปจนถึงให้ลองทำข้อสอบเก่า และมีเฉลยละเอียดให้ เพื่อให้น้องๆ พัฒนาตัวเองและทำข้อสอบได้เก่งขึ้นด้วย

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ ฟรี! ตัวอย่างข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ มีดังนี้

 1. ถ้า 4 * 5 = 30
  และ 6 * 3 = 24
  แล้ว 9 * 6 = ?
  ก. 18 ข. 36 ค. 56 ง. 66
  คำตอบ ข้อ ง.
  แนวคิด เอาตัวหน้าบวก 2 แล้วคูณด้วยตัวหลัง
  4 * 5 = (4 + 2) x 5 = 6 x 5 = 30
  6 * 3 = (6 + 2) x 3 = 8 x 3 = 24
  9 * 6 = (9 + 2) x 6 = 11 x 6 = 66
 2. กำหนดให้ a + b = 45 – 2d
  b = 11 – a
  ค่าของ a + 5d + b มีค่าเท่ากับข้อใด
  ก. 72 ข. 76 ค. 85 ง. 96
  คำตอบ ข้อ ง.
  แนวคิด
  a + b = 45 – 2d …(1)
  จาก b = 11 – a …(2)
  จะได้ b + a = 11 …(3)
  แทน (3) ใน (1) ; 11 = 45 – 2d
  2d = 45 – 11
  2d = 34
  d = 17
  ดังนั้น ค่าของ a + 5d + b = a + b + 5d
                                 = 11 + 5(17) = 96
 3. ให้ p แทน นักเรียนชาย
  q แทน ผู้ที่นุ่งกางเกงขายาว
  r แทน ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียน
  ข้อความ “นักเรียนชายที่นุ่งกางเกงขายาว เป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียน” เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ในข้อใด
  ก. (p ∧ q) ∧ ∼r ข. (p ∨ q) ∧ ∼r ค. (p ∧ q) → ∼r ง. (p ∨ q) → ∼r
  คำตอบ ข้อ ค.
  แนวคิด เพราะ นักเรียนชายที่นุ่งกางเกงขายาว = นักเรียนชายซึ่งนุ่งกางเกงขายาว
                                                      = p ∧ q
  ดังนั้น นักเรียนชายที่นุ่งกางเกงขายาว เป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียน
  = ถ้านักเรียนชายซึ่งนุ่งกางเกงขายาว แล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียน
  = (p ∧ q) → ∼r
 1. ข้อใดมีคำควบไม่แท้อยู่ในประโยค
  ก. ความดีที่สั่งสมมา นั้นจะปรากฏเองเมื่อถึงเวลา
  ข. เรื่องจริงเรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
  ค. รัฐบาลควรตระหนักในความสำคัญของวันภาษาไทย
  ง. ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องประหยัดการใช้น้ำ
  คำตอบ ข้อ ข.
  แนวคิด คำควบกล้ำคือ คำที่มีพยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน และใช้สระร่วมกัน
  ควบแท้ จะต้องออกเสียงพยัญชนะ 2 ตัวพร้อมกัน เช่น กวาด กราบ
  ควบไม่แท้ จะออกเสียงตัวแรกเพียงเสียงเดียว เช่น จริง
  หรือเปลี่ยนไปเป็นเสียง ซ เช่น ไทร ทรุด
 2. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
  ก. เบี้ยว, แจ๋ว, โต๊ะ. มะม่วง
  ข. ลูกกระดุม, เอ๊ะ, วิชา, เดิน
  ค. ตะวัน, นกกระจิบ, แหม, ด้าย
  ง. ดำเนิน, สะใภ้, เก้าอี้, ปิ่นโต
  คำตอบ ข้อ ค.
 3. คำว่า “ตาย” สำหรับข้าราชการชั้นเจ้าพระยา หรือเทียบเท่า ใช้ว่าอย่างไร
  ก. ถึงแก่พิราลัย
  ข. ถึงแก่อสัญกรรม
  ค. ถึงแก่อนิจกรรม
  ง. ถึงแก่มรณกรรม
  คำตอบ ข้อ ข.
  แนวคิด เจ้าพระยาหรือเทียบเท่า ถึงแก่ความตาย เช่น นายกรัฐมนตรี ใช้ราชาศัพท์ว่า ถึงแก่อสัญกรรม
 1. There is not enough _____ about this problem, and there are not enough _____ working to try and find a solution.
  a. Information, scientist b. Informations, scientists
  c. information, scientists d. Informations, scientist
  คำตอบ ข้อ C.
  แนวคิด “มีข้อมูล (information) ไม่เพียงพอเกี่ยวกับปัญหานี้และไม่มีนักวิทยาศาสตร์ (scientists)
  จำนวนมากพอที่จะทำงานเพื่อพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหา”
  คำอธิบาย คำว่า information เป็นนามนับไม่ได้ จึงต้องใช้รูปเอกพจน์ ส่วน scientist เป็น
  นามนับได้ จึงใช้รูปพหูพจน์ สังเกตเพิ่มเติมว่าในที่นี้ใช้ตามหลัง there are
 2. “Are you sure you don’t want to go to the movies tonight?”
  “I can’t. I have _______ .”
  a. too many homeworks b. too much homework
  c. few assignments d. much assignments
  คำตอบ ข้อ b.
  แนวคิด “เธอแน่ใจหรือว่าจะไม่ไปดูภาพยนตร์ในคืนนี้”
  “ฉันไปไม่ได้ ฉันมีการบ้านมากเกินไป (too much homework)”
  คำอธิบาย คำว่า homework เป็นนามนับไม่ได้ จึงต้องใช้รูปเอกพจน์ โดยมี too much บอกปริมาณ
 3. The employers are planning a big party for James who _____ the company for twenty years next June.
  a. had been managing b. can manage
  c. had managed d. will have been managing
  คำตอบ ข้อ d.
  แนวคิด “พนักงานกำลังวางแผนจัดงานเลี้ยงใหญ่โตให้กับเจมส์ ผู้ซึ่งจะบริหาร (will have beenmanaging) บริษัทเป็นเวลาครบ 20 ปีในเดือนมิถุนายนหน้านี้”
  คำอธิบาย ใช้ Future Perfect Continuous เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดอย่างต่อเนื่องก่อนอีกช่วงเวลา หนึ่งในอนาคต ในที่นี้กล่าวว่าเขาจะทำงานครบ 20ปีก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายน
 1. วินัยทางธรรมกรณีวินัยของผู้ครองเรือนหรือประชาชนชายหญิงทั่วไปเรียกว่าอย่างไร
  ก. อนาคาริยวินัย ข. อนาตาวินัย ค.อาคาริยวินัย ง. วินัยอารยะ
  คำตอบ ข้อ ค.
 2. ประเทศใดในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุด
  ก. กัมพูชา ข. มาเลเซีย ค.สิงคโปร์ ง.อินโดนีเซีย
  คำตอบ ข้อ ง.
 3. เพราะเหตุใดไทยจึงต้องให้ความเร่วมมือในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสากล
  ก. เพื่อให้ความช่วยเหลือนานาประเทศที่ประสบปัญหาการก่อการร้าย
  ข. เพื่อสร้างแนวร่วมป้องกันการก่อการร้าย
  ค. เพื่อตอบโต้ขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  ง. เพื่อต้องการความช่วยเหลือในการป้องกันการก่อการร้าย
  คำตอบ ข้อ ข.
 1. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ย่อมาจากอะไร
  ก. Internet System Integrated
  ข. Internet System Provider
  ค. Internet Service Provider
  ง. Internet Service Integrated
  คำตอบ ข้อ ค.
 2. ไฟล์งาน Excel ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
  ก. .ppt
  ข. .doc
  ค. .xls
  ง. .xml
  คำตอบ ข้อ ค.
 3. ข้อใดถูก
  ก. AutoContent Wizard เป็นการสร้างแฟ้มโดยใช้เนื้อหาอัตโนมัติ
  ข. Template เป็นการสร้างแฟ้ม โดยเลือกเฉพาะต้นแบบสไลด์
  ค. Blank Presentation เป็นการสร้างแฟ้มขึ้นมาเปล่าๆ ไม่มีฉากหลัง
  ง. ถูกทุกข้อ
  คำตอบ ข้อ ง.
 1. ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการตามความหมายในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1
  ก. พนักงานราชการ ข. ลูกจ้างประจำส่วนราชการ
  ค.ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ ง.พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  คำตอบ ข้อ ง.
  แนวคิด ตามพ.ร.ฎ.46 คำว่า “ข้าราชการ” หมายรวมถึง พนักงาน ลูกจ้าง หนือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ไม่ว่าจะประจำหรือชั่วคราว ดังนั้นสิ่งที่เป็นข้าราชการคือข้อ ก. – ค. ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานใดให้ทราบด้วย
  ก. ก.พ.ร. ข. ป.ป.ช. ค. ป.ป.ท. ง. DSI
  คำตอบ ข้อ ก. ก.พ.ร.
  แนวคิด เป็นข้อกำหนดที่อยู่ในมาตรา 8 อนุมาตรา (5) ของพ.ร.ฎ.46
 3. ข้อใดไม่ใช่รายละเอียดที่จำเป็นต้องกำหนดในแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ
  ก. ระยะเวลาและงบประมาณ
  ข. วิธีประเมินการปฏิบัติราชการตามแผน
  ค. ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
  ง. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
  คำตอบ ข้อ ข.
  แนวคิด ข้อกำหนดที่อยู่ในมาตรา 9 อนุมาตรา (2) ของพ.ร.ฎ.46 ที่กำหนดว่าจะต้องมีขั้นตอนและงบประมาณ, เป้าหมาย, ผลสัมฤทธิ์, และตัวชี้วัด ดังนั้นวิธีประเมินจึงไม่ได้จำเป็นต้องมี

แนวข้อสอบอื่นๆ

นอกจากจะแจกแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามแล้ว ที่ GovEntrance ยังแจกแนวข้อสอบตำรวจสายอื่นๆ อีก ได้แก่

 1. แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน (ความรู้ทั่วไป)
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พ.ร.ฎ. 46
  • วิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ และชีววิทยา
 2. แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ และพ.ร.ฎ. 46 (เฉพาะปราบปรามหญิง)
 3. แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2526
  • กฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจสายอำนวยการยังน้อย ไม่จุใจ อยากได้ไฟล์ข้อสอบตํารวจสายอํานวยการพร้อมเฉลยข้อสอบย้อนหลัง สามารถสมัครเรียนคอร์สติวสอบตำรวจสายอำนวยการได้ มีข้อสอบเก่าให้ทำย้อนหลังกว่า 10 ปีพร้อมเฉลยละเอียด และคู่มือหนังสือเรียนประกอบกว่า 450 หน้า มีสอนตั้งแต่พื้นฐานทุกวิชา หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ เราสอนสดทุกวัน วันละ 1 วิชา

หากยังไม่มั่นใจว่าจะลงคอร์สดีไหม สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook หรือ Line ของ GovEntrance เพื่อทดลองเรียนฟรีได้เลย!

Top