แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

แจกแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง พร้อมเฉลย ฟรี อัปเดตล่าสุด

การติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นการติวเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
การติวข้อสอบจำเป็นแค่ไหน? ทำไมต้องติวสอบตำรวจ? การติวสอบนายสิบตำรวจนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการทำข้อสอบ อีกทั้งครูอาจารย์ที่สอนจะนำเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ รวมทั้งนำแนวข้อสอบสายตรวจคนเข้าเมืองเก่าๆ มาทดลองให้ทำ หรือทดลองสอบก่อน ทำให้ผู้เข้าติวสอบคุ้นเคยกับโจทย์ และเนื้อหาที่เรียนมามากขึ้น
ในบทความนี้ GovEntrance Police จะมาแจกแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง พร้อมเฉลย ฟรี! ฉบับอัปเดตล่าสุด ให้น้องๆ เพื่อเป็นแนวทางในการอ่านเนื้อหาวิชาสอบ และฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง

ข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองเป็นยังไง ยากแค่ไหน

ข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองเป็นยังไง? ยากแค่ไหน? แนวข้อสอบตม.เป็นอย่างไร? เนื่องจากสายนี้มีวิชากฎหมายที่ใช้สอบเยอะกว่าสายสอบอื่นๆ และมีจำนวนข้อเยอะ ทำให้วิชาที่ยาก หรือต้องอ่านเยอะคือวิชากฎหมาย เพราะวิชากฎหมายมีเนื้อหาการออกสอบที่กว้างมาก โดยการสอบตำรวจตม. จะใช้วิชากฎหมายทั้งหมด 3 วิชา ดังนี้

 1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ
 3. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ

แต่ถ้าหากน้องๆ ตั้งใจทำแบบฝึกหัด อ่านเนื้อหาทุกวัน ดูตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองบ่อยๆ ก็ไม่ยากเกินความสามารถน้องๆ แน่นอน

ข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ออกอะไรบ้าง

แนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนที่เป็นข้อเขียนแต่ละวิชา มีดังนี้

ข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) วิชา ความสามารถทั่วไป

วิชาความสามารถทั่วไป จำนวน 15 ข้อ ส่วนใหญ่จะออกเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นส่วนมาก ได้แก่

 • การคำนวณขั้นพื้นฐาน : เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสการ ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ เซต
 • สถิติพื้นฐาน : การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัดกระจาย
 • การคิดเชิงเหตุผล : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์

ข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) วิชา ภาษาไทย

วิชาภาษาไทย จำนวน 15 ข้อ มีเนื้อหาออกสอบดังนี้

 • ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
 • การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
 • การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ
 • การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

ข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) วิชา ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ข้อ มีเนื้อหาออกสอบดังนี้

 • การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension)
 • คำศัพท์ (Vocabulary)
 • โครงสร้างประโยค (Structure)
 • หลักไวยากรณ์ (Grammar)
 • การสนทนา (Conversation)

ข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน

วิชาสังคม วัฒนธรรมละจริยธรรม และอาเซียน จำนวน 20 ข้อ มีเนื้อหาออกสอบดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
 • หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 10 ข้อ มีเนื้อหาออกสอบดังนี้

 • ความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

ข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) วิชา กฎหมาย

วิชากฎหมายของตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองจะสอบอยู่ 3 วิชา ได้แก่

 1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ
 3. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ

ข้อสอบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ในแต่ละปีอาจมีจำนวนข้อของแต่ละวิชาแตกต่างกันไป น้องๆ ควรยึดตามประกาศของปีนั้นๆ และควรติดตามข่าวสารการสอบเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆ

สามารถติดข่าวสารได้จากทางเว็บไซต์ทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือทางเพจของ GovEntrance Police

ข้อสอบตำรวจตม. เกณฑ์ชี้วัดเป็นยังไง เท่าไหร่จะถือว่าผ่าน

แนวข้อสอบตำตรวจสายตรวจคนเข้าเมืองมีเกณฑ์ชี้วัดการสอบผ่านดังนี้

การสอบรอบแรก (ข้อเขียน)
เกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านการทดสอบ แล้วนำคะแนนมารวมจัดลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดไปหาน้อย ไม่เกินลำดับที่กำหนดไว้
*ในการสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแต่ละปีอาจมีจำนวนรับไม่เท่ากัน ผู้สมัครควรติดตาม ตรวจสอบ และยึดตามประกาศล่าสุด*

การสอบรอบที่สอง (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
การสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรอบสองจะมีทั้งการตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติและความประพฤติ

ผลการทดสอบจะใช้เกณฑ์ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หากคุณสมบัติผ่านจะได้ 100 คะแนน หากไม่ผ่านจะได้ 0 คะแนน
“คะแนนที่ได้ในรอบสอง ไม่สามารถนำไปรวมกับการสอบข้อเขียนในรอบแรกเพื่อจัดอันดับผู้สอบแข่งขันได้”

คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบตำรวจตม

การเตรียมพร้อมก่อนการสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนบทเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ รวมไปถึงแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้าตม. ทำให้เรามีโอกาสสอบติดสูง ได้คะแนนที่ดี


5 คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองที่พี่ๆ GovEntrance Police อยากจะแนะนำน้องๆ ระหว่างการฝึกทำแนวข้อสอบตม. มีดังนี้

 1. แบ่งและจัดสรรเวลาในการอ่านเนื้อหา และฝึกทำแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง การแบ่งเนื้อหาและจัดสรรเวลาทำแนวข้อสอบตำรวจตม.เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการสอบตม.มีเนื้อหาวิชากฎหมายที่ค่อนข้างกว้างและสอบเยอะกว่าสายอื่นๆ น้องๆ ควรแบ่งเวลาให้ดี และควรตั้งเป้าหมายในการอ่าน อย่างเช่น วันนี้ควรจะอ่านเรื่องอะไร ฝึกทำข้อสอบตรวจคนเข้าเมืองกี่ข้อ เป็นต้น
 2. ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากการแบ่งและจัดสรรเวลาแล้ว น้องๆ ควรลงมืออ่านหนังสือ และทำข้อสอบตรวจคนเข้าเมืองอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะจะทำให้น้องๆ ไม่ตื่นเต้นเมื่อเจอข้อสอบจริง อีกทั้งควรทดลองจับเวลาในการสอบดู เพื่อประเมินความเร็วในการทำข้อสอบของตนเองเบื้องต้น
 3. แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ครอบครัว หรือติวเตอร์ การแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือติวเตอร์ จะช่วยให้เราจดจำเนื้อหา หรือแนวข้อสอบตม.ได้ดียิ่งขึ้น

  หากน้องๆ สมัครเรียนติวสอบตำรวจคนเข้าเมืองกับทาง GovEntrance Police น้องๆ จะสามารถติดต่อ พูดคุย คลายข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ๆ ติวเตอร์ได้ทุกวิชา
 4. มีเป้าหมายที่ชัดเจน น้องๆ ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อระหว่างทางในการอ่านหนังสือ ทำแนวข้อสอบตม. น้องๆ จะได้ไม่ย่อท้อ หรือหมดกำลังใจ เป้าหมายที่มั่นคงจะทำให้น้องๆ ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้
 5. เชื่อมั่นและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน และการให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้น้องๆ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราทำได้!

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละวิชามีดังนี้
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน แบ่งเป็น

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)

จำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน

 1. ข้าว 2 เกวียน มีค่าเท่ากับกี่ลิตร
  ก. 4,000 ลิตร ข. 2,000 ลิตร ค. 1,600 ลิตร ง. 400 ลิตร
  เฉลย : ข้อ ก. 4,000 ลิตร
  แนวคิด : เนื่องจาก 1 เกวียน = 100 ถัง
  1 ถัง = 20 ลิตร
  ดังนั้น 1 เกวียน = 100*20 = 2,000 ลิตร
  ข้าว 2 เกวียน = 2*2,000 = 4,000 ลิตร
 2. ปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น 4 เท่าของลูก เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พ่อมีอายุเป็น 9 เท่าของลูกในเวลานั้น อยากทราบว่า อีก 10 ปีข้างหน้า ลูกจะมีอายุกี่ปี
  ก. 15 ปี ข. 16 ปี ค. 17 ปี ง. 18 ปี
  เฉลย : ข้อ ง. 18 ปี
  แนวคิด : ให้ ลูกมีอายุเท่ากับ a ปี จะได้ พ่อมีอายุเท่ากับ 4a ปี
  เมื่อ 5 ปี ที่แล้ว พ่อมีอายุเป็น 9 เท่าของลูกในเวลานั้น จะได้
  4a – 5 = 9(a – 5)
  4a – 5 = 9a – 45
  5a = 40
  a = 8
  จะได้ว่า ปัจจุบันลูกอายุ 8 ปี
  ดังนั้น อีก 10 ปีข้างหน้า ลูกมีอายุเท่ากับ 10+8 = 18 ปี
  เพราะฉะนั้น อีก 10 ปีข้างหน้า ลูกจะมีอายุเท่ากับ 18 ปี
 3. เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆ โดยที่ ห.ร.ม. ของ a และ b คือ 19 ค.ร.น. ของ a และ b คือ 285 ถ้า a < b แล้ว จงหาค่า a ที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้
  ก. 18 ข. 36 ค. 19 ง. 38
  เฉลย : ค. 19
  แนวคิด : ผลคูณของเลขสองจำนวน = ห.ร.ม. * ค.ร.น.
  จากโจทย์ ห.ร.ม. ของ a และ b คือ 19
  ค.ร.น. ของ a และ b คือ 285
  จะได้ว่า a*b = 19*285
  เนื่องจาก a<b และ ห.ร.ม. ของ a และ b คือ 19
  ดังนั้น a = 19
  เพราะฉะนั้น ค่า a ที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้เท่ากับ 19

วิชาภาษาไทย

จำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน

 1. ข้อใดต่อไปนี้มีคำวิเศษณ์ขยายประธาน
  ก. พระพุทธรูปถูกขโมยไปเมื่อวาน ข. หลวงตาสอนเกี่ยวกับการใส่บาตร
  ค. เพื่อน ๆ เรียกผมว่า สุดหล่อ ง. ฉันเองก็ไม่ชอบคนนิสัยไม่ดี
  เฉลย : ง. ฉันเองก็ไม่ชอบคนนิสัยไม่ดี
 2. คำในข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
  ก. มืดค่ำ มืดมัว มืดหน้า ข. ติดขัด ติดลม ติดตาม
  ค. ดื้อดัน ดื้อรั้น ดื้อดึง ง. ชักชวน ชักนำ ชำใย
  เฉลย : ค. ดื้อดัน ดื้อรั้น ดื้อดึง
 3. การใช้ถ้อยคำในการยกตัวอย่างมาประกอบหรือสนับสนุนให้เนื้อหาสมบูรณ์เด่นชัดขึ้น คือโวหารประเภทใด
  ก. เทศนาโวหาร ข. สาธกโวหาร
  ค. พรรณาโวหาร ง. บรรยายโวหาร
  เฉลย : ข. สาธกโวหาร

ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน

 1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนี้ให้ไว้ ณ ที่วันใด
  ก. 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 ข. 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
  ค. 14 มีนาคม พ.ศ.2522 ง. 24 มีนาคม พ.ศ.2522
  เฉลย : ข. 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
 2. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ คือ
  ก. นายกรัฐมนตรี ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  เฉลย : ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 5
 3. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีมาเพื่อการท่องเที่ยว มีระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินกี่วัน
  ก. ไม่เกิน 30 วัน ข. ไม่เกิน 60 วัน ค. ไม่เกิน 90 วัน ง. ไม่เกิน 1 ปี
  เฉลย : ค. ไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 35

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน

 1. ระเบียบงานสารบรรณฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้รับการปรับปรุงจากระเบียบงานสารบรรณ ฉบับใด
  ก. พ.ศ. 2505 ข. พ.ศ. 2506 ค. พ.ศ. 2507 ง. พ.ศ. 2548
  เฉลย : ข. พ.ศ. 2506
 2. ใครรักษาการตามระเบียบงานสารบรรณฯ นี้
  ก. สำนักนายกรัฐมนตรี ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค. นายกรัฐมนตรี ง. คณะรัฐมนตรี
  เฉลย : ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. หนังสือราชการมีกี่ประเภท
  ก. 4 ประเภท ข. 5 ประเภท ค. 6 ประเภท ง. 7 ประเภท
  เฉลย : ค. 6 ประเภท

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

 1. การคอร์รัปชันเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ
  ก. ความวิริยอุตสาหะ ข. ความเมตตากรุณา ค. ความสามัคคี ง. ความซื่อสัตย์สุจริต
  เฉลย : ง. ความซื่อสัตย์สุจริต
 2. ประชาชนทุกคนในประเทศสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเมืองในระยะยาวได้อย่างไร
  ก. เลือกพรรคการเมืองที่มีคนเก่งเข้ามาบริหารประเทศ
  ข. ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมเรื่องประชาธิปไตย
  ค. สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล
  ง. เข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
  เฉลย : ข. ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมเรื่องประชาธิปไตย
 3. ข้อใดเป็นสถาบันทางสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานแรกสุดของมนุษย์
  ก. สถาบันศาสนา ข. สถาบันเศรษฐกิจ
  ค. สถาบันครอบครัว ง. สถาบันการเมืองการปกครอง
  เฉลย : ค. สถาบันครอบครัว

วิชาภาษาอังกฤษ

จำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน

 1. He decided to go to bed early_______he had an exam the following day.
  A. so B. because C. although D. while
  เฉลย : B. because
  คำอธิบาย : เนื่องจากเป็นการให้ตอบคำเชื่อมความ because = เพราะว่า โดยประโยคแปลว่า “เขาตัดสินใจเข้านอนแต่หัวค่ำ เพราะเขามีสอบพรุ่งนี้” ในขณะที่ตัวเลือกอื่นแปลว่า so = ดังนั้น although = ถึงแม้ว่า while = ในขณะที่
 2. It was_____that anyone had ever stayed in space.
  A. longer B. such long C. the longest D. the longer
  เฉลย : C. the longest
  คำอธิบาย : การใช้ longer เป็นขั้นกว่า มักใช้คู่กับ than หรือการเปรียบเทียบของสองอย่าง แต่ถ้าสามอย่างหรือมากกว่า 3 อย่างขึ้นไปจะใช้ขั้นสุด หรือมีคำว่า in+สถานที่ เช่น in the world (ในโลก) ที่สุดในโลก ในข้อนี้มีคำว่า had ever stayed in space แปลว่า เท่าที่เคยอยู่มาในอวกาศ ดังนั้นเราจึงตอบขั้นสุด the longest
 3. The meeting has been put off until April. It has been________
  A. managed B. delayed C. changed D. chosen
  เฉลย : B. delayed
  คำอธิบาย : คำว่า put off หมายถึง เลื่อน ผลัดออกไป ล่าช้า จึงควรเลือก delayed

วิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน

 1. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิกกี่ประเทศ
  ก. 4 ประเทศ ข. 5 ประเทศ ค. 6 ประเทศ ง. 7 ประเทศ
  เฉลย : ข. 5 ประเทศ
 2. อาเซียนคืออะไร
  ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
  ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้
  เฉลย : ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด
  ก. เขตการค้าเสรี ข. เขตปกครองพิเศษ
  ค. เขตส่งเสริมการท่องเที่ยว ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
  เฉลย : ก. เขตการค้าเสรี

วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

 1. โปรแกรมสำเร็จรูปที่รวมเอาความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมสำนักงานไว้ด้วยกันคือ
  ก. Office Automation ข. Spreadsheet
  ค. Desktop Manager ง. Integrated Software
  เฉลย : ง. Integrated Software หมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่ผนวกเอางานด้านต่างๆ ซึ่งเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆ ของสำนักงานมาไว้ด้วยกัน เช่น Microsoft office
 2. ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลในข้อใดที่สามารถตรวจคำฟ้องและความหมายได้
  ก. Function key Driven ข. Spelling Check
  ค. Thesaurus ง. Grammar
  เฉลย : ค. Thesaurus คือโปรแกรมซึ่งช่วยให้เราสามารถตรวจคำฟ้องได้พร้อมความหมายย่อของแต่ละคำ
 3. คุณสมบัติเด่นโดยทั่วไปของโปรแกรมตารางทำการคือ
  ก. Data Base ข. Graphics ค. Auto Calculating ง.Inventory System
  เฉลย : ค. Auto Calculating ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของโปรแกรมประเภทตารางทำการคือ การคำนวณได้เองโดยอัตโนมัติ (Automatic recalculating)

แนวข้อสอบอื่นๆ

นอกจาก GovEntrance Police จะมีแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เรายังมีแนวข้อสอบครบทุกสายอีกด้วย

ในส่วนของวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและอาเซียน และวิชาเทคโนโลยี จะมีความคล้ายกันในแต่ละสาย แต่ในบางวิชาเช่นวิชากฎหมาย วิชาเฉพาะของแต่ละสายที่ต้องสอบ อาจจะมีเนื้อหาสอบที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น

เนื้อหาวิชากฎหมาย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

สำหรับการสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน จะมีเนื้อหาวิชาเฉพาะที่ต้องสอบก็คือ
วิชาวิทยาศาสตร์ สายเคมี และสายฟิสิกส์ (แยกตามสายสอบ)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

เนื้อหาวิชากฎหมาย
กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

หากน้องๆ อยากรู้แนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองพร้อมเฉลยที่ละเอียดยิบ น้องๆ สามารถลงคอร์สติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของทาง GovEntrance Police ได้ เราจะแจกข้อสอบย้อนหลังถึง 10 ปี ให้น้องๆ ได้ลองทำ ปูพื้นฐานเนื้อหาทุกวิชาให้น้องๆ และแนวข้อสอบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง พร้อมการไลฟ์สดสอนทุกวัน วันละ 1 วิชา วิชาละ 1 ชั่วโมง น้องๆ สามารถปรึกษา และสอบถามเนื้อหาการสอบกับพี่ๆ ติวเตอร์ได้ทุกวิชา

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และคอร์สติวสอบอื่นๆ ได้ที่ เพจ Facebook ของ GovEntrance Police ได้เลย!

Top