แนวข้อสอบตำรวจ

รวมสรุปแนวข้อสอบนายสิบตำรวจทุกสาย แจกฟรี พร้อมเฉลย อัปเดตล่าสุด

แจกแนวข้อสอบตำรวจฟรีทุกสาย อัพเดตแนวข้อสอบตำรวจ และแนวข้อสอบตำรวจหญิงในที่เดียว! สำหรับน้องๆ ที่กำลังติวสอบตำรวจ และติวสอบตำรวจหญิง มีสายงานที่อยากเข้าหลายสาย หรือยังเลือกไม่ได้ว่าจะเข้าสายงานตำรวจสายไหนดี วันนี้เรามีแนวข้อสอบพร้อมตัวอย่างข้อสอบตำรวจแต่ละสายงานมาแจกให้น้องๆ ได้ลองทำกัน 

วิชาพื้นฐานที่ทุกสายต้องสอบมีอะไรบ้าง แล้วแต่ละสายงานมีวิชาที่สอบแตกต่างกันอย่างไร เราไปดูกันเลย!

(ถ้าน้อง ๆ อยากได้แนวข้อสอบเจาะแต่ละสายโดยละเอียดกดคลิกที่รูปภาพได้เลยนะครับ)

แนวข้อสอบตำรวจพื้นฐาน

แนวข้อสอบตํารวจพื้นฐาน เป็นกลุ่มวิชาที่ต้องสอบเหมือนกันทุกสายงาน รายละเอียดเนื้อหาในประกาศรับสมัครสอบจะเหมือนกัน ต่างกันแค่จำนวนข้อที่ออกสอบ โดยแนวข้อสอบนายสิบตำรวจพื้นฐาน ได้แก่

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา ความสามารถทั่วไป

การคิดเชิงเหตุผล : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์
การคิดเชิงจำนวน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน : การคำนวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น
สถิติพื้นฐาน : การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัดการกระจาย

1. 2 2 3 4 4 5 8 6 … …
ก. 10 และ 7 ข. 7 และ 10
ค. 9 และ 10 ง. 10 และ 9
เฉลย : ก. 10 และ 7

แนวคิด : จากตัวเลข มีอนุกรม 2 ชุดซ้อนกันอยู่ ดังนี้

ชุดแรกเพิ่มทีละ 1 อีกชุดเพิ่มทีละ 2 ดีงนั้นตัวเลขถัดไปคือ
8 + 2 = 10 และ 6 + 1 = 7
ดังนั้น ตัวเลขต่อไปคือ 10 และ 7

2.ค.ร.น. ของ 24 28 และ 32 คือจำนวนใด
ก. 672 ข. 684 ค. 516 ง. 504
เฉลย : ก. 672
แนวคิด : ค.ร.น. หาโดยหารทั้ง 3 จำนวนด้วยจำนวนเฉพาะและไม่จำเป็นต้องหารได้ทุกตัว

ชุดแรกเพิ่มทีละ 1 อีกชุดเพิ่มทีละ 2 ดีงนั้นตัวเลขถัดไปคือ
8 + 2 = 10 และ 6 + 1 = 7
ดังนั้น ตัวเลขต่อไปคือ 10 และ 7

3.จากรูปที่กำหนดให้ จงหาพื้นที่ทั้งหมดคือ

ตัวอย่างข้อสอบหาพื้นที่

 

 

 

 

 

ก. (6√3)/4 ตารางหน่วย

ข. (9√3)/4 ตารางหน่วย

ค. (18√3)/4 ตารางหน่วย

ง. (27√3)/4 ตารางหน่วย

เฉลย : ข. (9√3)/4 ตารางหน่วย

แนวคิด : พื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า = √3/4 x ด้าน2

จะได้ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  =√3/4 x 32

= √3/4 x 9

=(9√3)/4

ดังนั้น พื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ (9√3)/4 ตารางหน่วย

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา ภาษาไทย

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยแนวข้อสอบมีดังนี้

 • ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ
 • การใช้ถ้อยคำ สำนวน
 • การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม
 • การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือการตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ
 • การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ
 1. ข้อใดเป็นคำประสมทั้งสองคำ
  ก. ดุสิต น้อยใจ ข. ดอกจอก ดื้อยา
  ค. ผ้านวม ดุเหว่า ง. ดาษดา ลูกเสือ
  เฉลย : ข. ดอกจอก ดื้อยา
 2. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ
  ก. ป้ายนิเทศ ประณีต ข. โน๊ตบุ๊ก คอนเสิร์ต
  ค. คัดสรรค์ จัดสรร ง. เปอร์เซ็นต์ ลายเซ็นต์
  เฉลย : ก. ป้ายนิเทศ
 3. ประณีต
  “ภาษา เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น การเรียนรู้และใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ” ข้อความนี้มีวัตถุประสงค์เช่นไร
  ก. แนะนำ ข. สั่งสอน ค. โน้มน้าว ง. อธิบาย
  เฉลย : ง. อธิบาย

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา ภาษาอังกฤษ

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยแนวข้อสอบมีดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
 • คำศัพท์ (Vocabulary)
 • โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)
 • หลักไวยากรณ์ (Grammar)
 • การสนทนา (Conversation)
 1. A : This party is very fun. Thank you for inviting me!
  B : ___________________________
  A. You are inviting me! B. Don’t say that.
  C. Be my guest! D. Not at all.
  เฉลย : C. Be my guest!
  แนวคิด : เนื่องจากประโยค A บอกว่า “งานเลี้ยงสนุกมาก ขอบคุณที่เชิญฉัน”
  B ต้องตอบกลับด้วยความสุภาพว่า “ได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ” ซึ่งคือ ‘Be my guest!’ นั่นเอง
 2. Justin took the old SD card________the computer and put_______the new one.
  A. through / in B. out of / in
  C. out of / between D. up / along
  เฉลย : B. out of / in
  แนวคิด : เนื่องจากการนำของสิ่งหนึ่งออกมา เราใช้คำว่า take out of
  แปลว่า ออกจาก แล้วใส่เข้าไป ใช้คำว่า put in
 3. Not only you but also your sister_______to the party
  A. was invited B. invites
  C. were invited D. invite
  เฉลย : A. was invited
  แนวคิด : การเชื่อมด้วย Not only___but also____ กริยาจะผันตามคำนาม
  ที่อยู่ใกล้ก็คือ your sister เป็นเอกพจน์ และการ ‘ได้รับเชิญ’ จะใช้
  passive voice (be+V.3) = was invited

แนวข้อสอบตำรวจวิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยแนวข้อสอบมีดังนี้

 • ความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรม
 • หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน
 • หลักธรรมาภิบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 1. “วัฒนธรรมทางความคิด” หมายความว่าอย่างไร
  ก. สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ข. ระเบียบแบบแผนประเพณี
  ค. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ง. โบราณวัตถุ ศิลปะดนตรี
  เฉลย : ค. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์
 2. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด
  ก. กรุงเทพ ข. ฮานอย ค. กรุงจาการ์ตา ง. กัวลาลัมเปอร์
  เฉลย : ค. กรุงจาการ์ตา
 3. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
  ก. เวียดนาม ข. ไทย ค. สิงคโปร์ ง. อินโดนีเซีย
  เฉลย : ข. ไทย

แนวข้อสอบตำรวจวิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยแนวข้อสอบมีดังนี้

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์
 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint)
 • ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 1. บริษัทใดที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ
  ก. IBM ข. COMPAQ
  ค. MICROSOFT ง. DIGTAl
  เฉลย : ก. IBM
  แนวคิด : IBM เป็นผู้ผลิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดของโลกในยุคแรก และมีบทบาทต่อการ
  ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปรายแรกๆ ของโลก ปัจจุบันยังเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และ
  การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่ของโลกอีกด้วย
 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของระบบเครือข่าย
  ก. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน (Personal Area Network : PAN)
  ข. เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลน (Local Area Network : LAN)
  ค. เครือข่ายต้นแบบ (Prototype Area Network : PAN)
  ง. เครือข่ายวงกว้างหรือแวน (Wide Area Network : WAN)
  เฉลย : ค. เครือข่ายต้นแบบ (Prototype Area Network : PAN)
  แนวคิด : เนื่องจากประเภทของระบบเครือข่ายมี 4 ประเภท ซึ่งเครือข่ายต้นแบบ
  (Prototype Area Network : PAN) ไม่จัดอยู่ในประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  นั่นเอง
 3. Social Network ชื่อ Twitter (ทวิตเตอร์) มีการใช้งานตรงกับข้อใด
  ก. บริการเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ประเภทแชร์รูปภาพ
  ข. แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับบุคคลและองค์กรในการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่กำหนดเอง
  ค. เว็บไซต์ของประเทศไทยที่ให้บริการกระดานข่าวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน
  ง. บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไมโครบล็อก จัดเป็นบล็อกขนาดเล็ก
  เฉลย : ข้อ ง. บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไมโครบล็อก จัดเป็นบล็อกขนาดเล็ก

แนวข้อสอบตำรวจสายอํานวยการ

แนวข้อสอบตำรวจสายตรวจพิสูจน์หลักฐานมีเนื้อหาสอบวิชากฎหมาย คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบ วิชา พ.ร.ฎ.46

 1. ถ้าส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่เห็นชอบกับข้อเสนอแนะ ให้เสนอเรื่องต่อใครเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
  ก. ปลัดกระทรวง ข. รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ค. คณะรัฐมนตรี ง.นายกรัฐมนตรี
  เฉลย : ค. คณะรัฐมนตรี
  แนวคิด : ตามมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
  บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 วางหลักให้ ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบ
  ด้วยกับคำเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
  พิจารณาวินิจฉัย
 2. ถ้าส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น จะต้องตอบคำถามให้ทราบภายในกี่วัน
  ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 60 วัน ง. 90 วัน
  เฉลย : ก. 15 วัน
  แนวคิด : ตามมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
  ดี พ.ศ. 2546 วางหลักให้ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็น หนังสือจาก
  ประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ
  นั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้ง การดำเนินการให้ทราบ
  ภายในสิบห้าวันหรือภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา 37
 3. หน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
  ข. กระทรวงมหาดไทย
  ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  เฉลย : ข. กระทรวงมหาดไทย
  แนวคิด : ตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
  กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 วางหลักให้ เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและ
  ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่านายสิบตํารวจสายอํานวยการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : แนวข้อสอบตำรวจสายอํานวยการ

แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

การสอบตำรวจสายตรวจพิสูจน์หลักฐานมีเนื้อหาสอบวิชากฎหมาย คือ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ทั้งประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงพ.ร.บ.ต่างๆ

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 1. ข้อใดมิใช่ข้อดีของการปกครองระบบประชาธิปไตย
  ก. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
  ข. ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันโดยกฎหมาย
  ค. มีกระบวนการในการระงับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างสันติวิธี
  ง. รัฐบาลสามารถตัดสินใจดำเนินงานเพื่อประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
  เฉลย : ง. รัฐบาลสามารถตัดสินใจดำเนินงานเพื่อประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
 2. ข้อใดมิใช่กฎหมายมหาชน
  ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  ข. กฎหมายปกครอง
  ค. กฎหมายอาญา
  ง. กฎหมายแพ่ง
  เฉลย : ง. กฎหมายแพ่ง
 3. กฎหมายจะสามารถบังคับใช้เมื่อใด
  ก. มติคณะรัฐมนตรี
  ข. ผ่านการเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
  ค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ง. ผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา
  เฉลย : ค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แนวข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่านายสิบตํารวจพิสูจน์หลักฐาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

การสอบตำรวจสายตรวจตรวจคนเข้าเมืองมีเนื้อหาต้องสอบเพิ่มเติมจากสายอื่นๆ คือ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ, และเนื้อหาเกี่ยวกับงานสารบรรณ

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

 1. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีมาเพื่อการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินกี่วัน
  ก. ไม่เกิน 90 วัน ข. ไม่เกิน 1 ปี
  ค. ไม่เกิน 2 ปี ง. ตามกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็น
  เฉลย : ค. ไม่เกิน 2 ปี
  แนวคิด : เป็นข้อกำหนดตามมาตรา 35
 2. ผู้ใดนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นรออุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามข้อใด
  ก. จำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  ข. จำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  ค. จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  ง. จำคุกไม่เกินสิบสองปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  เฉลย : ค. จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  แนวคิด : เป็นข้อกำหนดตามมาตรา 63
 3. วีซ่า (VISA) หมายถึงข้อใด
  ก. หนังสือเดินทาง ข. การประทับตรา
  ค. การตรวจลงตรา ง. เอกสารระบุตัวตน
  เฉลย : ค. การตรวจลงตรา
  แนวคิด : การตรวจลงตราเป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภาย
  ใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าว
  บุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรานั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและ
  ขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้า
  หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 1. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ “โทษทัณฑกรรม”
  ก. การให้ทำงานโยธา ข. การให้ทำงานบริการสังคม
  ค. การให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจำ ง. การให้ทำงานสาธารณประโยชน์
  เฉลย : ข. การให้ทำงานบริการสังคม
  แนวคิด : เป็นข้อกำหนดตามมาตรา 82
 2. ตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญเทียบเท่ากับตำแหน่งใดต่อไปนี้
  ก. ผู้บัญชาการ ข. ผู้บังคับการ ค. รองผู้บังคับการ ง. ผู้กำกับการ
  เฉลย : ค. รองผู้บังคับการ
  แนวคิด : เป็นข้อกำหนดตามมาตรา 44
 3. การถอดหรือออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้ทำได้อย่างไร
  ก. ให้ทำโดยพระราชกฤษฎีกา ข. ให้ทำโดยประกาศพระบรมราชโองการ
  ค. ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ ง. ให้เป็นไปตามมติ ก.ตร.
  เฉลย : ข. ให้ทำโดยประกาศพระบรมราชโองการ
  แนวคิด : เป็นข้อกำหนดตามมาตรา 28

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา งานสารบรรณ

 1. หนังสือประทับตราไม่สามารถใช้ได้ในกรณีใด
  ก. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
  ข. การตอบรับทราบที่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน
  ค. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
  ง. การเตือนเรื่องที่ค้าง
  เฉลย : ข. การตอบรับทราบที่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน
 2. รายละเอียด ที่ ถึง ข้อความ ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ตราชื่อส่วนราชการ วันเดือนปี ส่วนราชการ เจ้าของเรื่อง โทร. หรือที่ตั้ง เป็นรายละเอียดของอะไร
  ก. หนังสือภายใน ข. หนังสือภายนอก ค. หนังสือประทับตรา ง. หนังสือสั่งการ
  เฉลย : ค. หนังสือประทับตรา
  ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ จัดเป็นอะไร
  ก. บันทึก ข. หนังสืออื่น
  ค. สื่อกลางบันทึกข้อมูล ง. หนังสือรับรอง
  เฉลย : ข. หนังสืออื่น

แนวข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่าตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม

การสอบตํารวจปราบปรามมีเนื้อหาสอบวิชากฎหมาย คือ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ทั้งประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงพ.ร.บ.ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาเหมือนกับการสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

หากแนวข้อสอบตำรวจหญิง ที่เป็นตำรวจปราบปรามหญิง จะมีเนื้อหาสอบวิชากฎหมาย คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งเนื้อหาเหมือนกับการสอบตำรวจสายอำนวยการ

แนวข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่านายสิบตํารวจปราบปราม สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม

คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ

การเตรียมพร้อมก่อนการสอบตำรวจแต่ละสาย ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนบทเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ รวมไปถึงแนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับน้องๆ ที่จะสอบเข้านายสิบตำรวจ ทำให้เรามีโอกาสสอบติดสูง ได้คะแนนที่ดี
5 คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจที่พี่ๆ GovEntrance Police อยากจะแนะนำน้องๆ ระหว่างการฝึกทำแนวสอบตำรวจมีดังนี้

 1. แบ่งและจัดสรรเวลาในการอ่านเนื้อหา และฝึกทำข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ การแบ่งเนื้อหาและจัดสรรเวลาทำแนวข้อสอบนายสิบตำรวจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการสอบนายสิบตำรวจมีเนื้อหาวิชาพื้นฐานที่เยอะ รวมไปถึงวิชากฎหมายที่ค่อนข้างกว้าง อีกทั้งยังมีวิชาแยกของแต่ละสายอีกด้วย เช่น สอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน จะมีวิชาสอบเฉพาะ คือวิชาวิทยาศาสตร์ สายเคมี และสายฟิสิกส์ (แยกสอบตามสาย) เป็นต้น

  เพราะฉะนั้นน้องๆ ควรแบ่งเวลาให้ดี ตั้งเป้าหมายในการอ่าน และฝึกทำแนวข้อสอบตำรวจนายสิบ อย่างเช่น วันนี้ควรจะอ่านเรื่องอะไร ฝึกทำข้อสอบเก่านายสิบตำรวจกี่ข้อ เป็นต้น

 2. ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากการแบ่งและจัดสรรเวลาแล้ว น้องๆ ควรลงมืออ่านหนังสือ และทำแนวข้อสอบเก่านสต. อย่างต่อเนื่องด้วย เพราะจะทำให้น้องๆ ไม่ตื่นเต้นเมื่อเจอข้อสอบจริง อีกทั้งควรทดลองจับเวลาในการสอบดู เพื่อประเมินความเร็วในการทำข้อสอบของตนเองเบื้องต้น
 3. แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ครอบครัว หรือติวเตอร์ การแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนวข้อสอบนายสิบตำรวจกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือติวเตอร์ จะช่วยให้น้องๆ จดจำเนื้อหา หรือแนวข้อสอบตำรวจได้ดียิ่งขึ้น

  หากน้องๆ สมัครเรียนติวสอบตำรวจกับทาง GovEntrance Police น้องๆ จะสามารถติดต่อ พูดคุย เพื่อคลายข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ๆ ติวเตอร์ได้ทุกวิชา

 4. มีเป้าหมายที่ชัดเจน น้องๆ ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อระหว่างทางในการอ่านหนังสือ หรือทำแนวข้อสอบตำรวจ น้องๆ จะได้ไม่ย่อท้อ หรือหมดกำลังใจ เป้าหมายที่มั่นคงจะทำให้น้องๆ ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้
 5. เชื่อมั่นและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน และการให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้น้องๆ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราทำได้! พี่ๆ GovEntrance Police ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนที่เข้าสอบนายสิบตำรวจ

สนใจติวสอบกับ GovEntPolice

ถ้าแนวข้อสอบตำรวจแต่ละสายยังไม่จุใจ อยากได้ข้อสอบย้อนหลังพร้อมเฉลยละเอียดแบบนี้ ก็สามารถสมัครคอร์สติวข้อสอบตำรวจจาก GovEntrance ได้ โดยมีคอร์สให้เลือก ดังนี้

 1. คอร์สติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
 2. คอร์สติวสอบตำรวจอำนวยการ
 3. คอร์สติวสอบตำรวจปราบปราม
 4. คอร์สติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 5. คอร์สคุ้มค่า – สำหรับเตรียมสอบทั้งตำรวจพิสูจน์หลักฐาน, อำนวยการ, และปราบปรามในคอร์สเดียว
 6. คอร์สจัดเต็ม – สำหรับเตรียมสอบตำรวจทั้ง 4 สายงานในคอร์สเดียว

นอกจากข้อสอบเก่าแล้ว เรายังมีคลิปสอนเนื้อหาการสอบทั้งหมดโดยละเอียด สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงพาทำข้อสอบให้พร้อมกับการสอบตำรวจ

สอนสดทุกวัน วันละ 1 วิชา สามารถดูเนื้อหาในวันอื่นๆได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแจกหนังสือประกอบการสอนกว่า 450 หน้าให้กลับไปอ่านทบทวนกันได้ หากน้องๆ กำลังลังเลว่าจะลงดีหรือเปล่า ต้องการทดลองเรียน สามารถติดต่อทางเพจ Facebook และ Line ของ GovEntrance Police เพื่อทดลองเรียนฟรีได้เลย!

Top