รวจตระเวนชายแดน (ตชด) คืออะไร_ ทำหน้าที่อะไรบ้าง_

ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด) คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง

นอกจากตำรวจจะมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน และควบคุมความสงบสุขภายในประเทศแล้ว ยังมีตำรวจหน่วยงานเฉพาะ ที่ทำหน้าที่ป้องกันเขตแดนระหว่างประเทศอีกด้วย นั่นคือ ตำรวจชายแดน แล้วตำรวจชายแดน หรือ ตชด. คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง ผู้หญิงสามารถสมัครเป็นตํารวจชายแดนหญิงได้ไหม ทาง GovEntPolice จึงมาอธิบายรายละเอียดตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหมดในบทความนี้

Table of Contents

ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) คือ

ตำรวจชายแดน (ตชด.) หรือ Border Patrol Police คือ หน่วยกำลังเสริมควบคุมความปลอดภัยในแนวทางตามชายแดน ภายใต้สนธิสัญญาเจนีวากำหนดไว้ว่า ห้ามมีหน่วยทหารอยู่ในพื้นที่ระยะ 25 กิโลเมตรจากชายแดน จึงทำให้ตำรวจที่เป็นหน่วยลาดตระเวนชายแดน จะต้องป้องกันการเกิดอาชญากรรมในประเทศบริเวณใกล้ชายแดนและป้องกันการรุกรานเข้ามาในประเทศด้วย

หน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน

หน้าที่ของตํารวจตระเวนชายแดนมี ดังนี้ 

 • คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการควบคุมอาชญากรรมภายใต้กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ 
 • ตำรวจชายแดนทำหน้าที่เฝ้าระวังพร้อมแก้ไขความไม่สงบของรัฐบนพื้นที่เขตชายแดน
 • บริหารระบบภายในของตำรวจชายแดนให้มีการจัดการที่ดีขึ้น เช่นการแบ่งเวร , การใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับผู้บุกรุก
 • ตรวจสอบสารยาเสพติดที่อาจเข้ามาภายในประเทศ

ตำรวจชายแดนต่างจากทหารและตำรวจทั่วไปอย่างไร

ตำรวจชายแดน กับ ทหารและตำรวจทั่วไป มีความแตกต่างดังต่อไปนี้

ตำรวจชายแดน

 • เป็นหน่วยขนาดเล็ก ทำหน้าที่จับกุมและส่งข่าวสารให้กับทางหน่วยทหาร
 • รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตแดน 

ทหาร

 • ถูกแบ่งออกเป็นหน่วยเฉพาะกิจเพื่อทำธุรกิจในพื้นที่แตกต่างกันออกไป เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เป็นต้น
 • มีอำนาจในกฎอัยการศึก ตั้งแต่การเกณฑ์ การห้าม การตรวจ กับพลเรือน และบุคคลผู้ต้องสงสัย
 • รับข่าวสารจากตำรวจชายแดน เพื่อทำหน้าที่ต่อสู้กับศัตรูที่บุกรุกเข้ามาภายในเขตแดนของประเทศ

ตำรวจทั่วไป

 • มีหน้าที่ตรวจจับบุคคลผู้สงสัย  ควบคุมความสงบสุขของคนภายในประเทศ
 • มีอำนาจการใช้กฎหมายอาญาโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะภายในประเทศ

การสมัครตํารวจชายแดน

โดยทั่วไป วิชาตำรวจชายแดนที่จะทำการทดสอบ ล่าสุดมีทั้งหมด 6 วิชา ดังนี้

 1. วิชาคณิตศาสตร์
 2. วิชาภาษาไทย
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
 4. วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 5. วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผู้ที่มีความสนใจอยากเป็นตำรวจชายแดน สามารถติดต่อหน่วยงานในหัวข้อถัดไป

สมัครตํารวจชายแดน

โครงสร้างหน่วยงานของตำรวจตระเวนชายแดน

สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลของหน่วยงานของตำรวจตระเวนชายแดน มีทั้งหมด 8 หน่วย ได้แก่

กองบังคับการอำนวยการ

ที่ตั้ง : 1279 อาคาร จุลละพราหมณ์ ถ. พหลโยธิน แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กองบังคับการสนับสนุน

ที่ตั้ง : 1279 อาคาร จุลละพราหมณ์ ถ. พหลโยธิน แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กองบังคับการฝึกพิเศษ 

ที่ตั้ง : Camp, 1284 Rama VI, ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

ที่ตั้ง : ค่ายนเรศวรตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

ที่ตั้ง : กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1, ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 202 ถนนหลังศูนย์ราชการ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

ที่ตั้ง : 237 หมู่18 ตำบล อินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

ที่ตั้ง : 432/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 90000

ศูนย์ฝึกอบรมมีที่ตั้งที่ไหนบ้าง

ศูนย์อบรมแบ่งออกเป็น 2 สถาบันได้แก่

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจตระเวนชายแดน

แบ่งออกเป็น 8 สาขา ได้แก่

 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก จังหวัด ชะอำ
 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด อุบลราชธานี
 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด อุดรธานี
 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด เชียงใหม่
 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด สุโขทัย
 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด เพชรบุรี
 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด สงขลา

 ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร 1-9

แบ่งออกเป็น 8 สาขา ได้แก่

 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 จังหวัด สระบุรี
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2 จังหวัด ชลบุรี
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 จังหวัด นครราชสีมา
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4 จังหวัด ขอนแก่น
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 จังหวัด ลำปาง
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6 จังหวัด นครสวรรค์
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7 จังหวัด ราชบุรี
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 9 จังหวัด ยะลา

ที่มาและความสำคัญของตำรวจตระเวนชายแดน

ความเป็นมาของตำรวจชายแดน เป็นหน่วยที่ถูกตั้งเป็นกองเฉพาะกิจขึ้นมาในช่วงพุทธศักราช 2496 จุดประสงค์ของการตั้งหน่วยกองนี้ คือการจับกุมขบวนการค้ายาสารเสพติดจากลัทธิคอมมิวนิสต์ เช่น ยาบ้า ฝิ่น ป้องกันสารเสพติดเข้าสู่ภายในประเทศไทย ทางรัฐบาลได้เห็นปัญหานี้จึงได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อจับกุมผู้ลักลอบนำสารเสพติดเข้ามาภายในเขตแดนประเทศ คือ หน่วยตำรวจชายแดน  

ใครอยากสมัครตำรวจชายแดน แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้วิชาไหนในการสอบเข้าบ้างหรืออยากเสริมความมั่นใจช่วยเตรียมความพร้อมให้ตรงสายกับหน่วยงานตำรวจที่อยากบรรจุ สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่าง หรือหากต้องการข้อมูลแนวข้อสอบตำรวจ เพื่อทดลองทำ ทาง GovEntrace Police มีการเปิดติวสอบวิชาสำหรับเข้าตำรวจชายแดนโดยเฉพาะ หากใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆ สามารถติดตามได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก GovEntPolice

Top