ตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมือง

ตํารวจหญิงตรวจคนเข้าเมือง เตรียมตัวสอบยังไงบ้างให้ได้แต้มต่อ?

ตรวจคนเข้าเมือง

ในปัจจุบันตำแหน่งงานตำรวจหญิงนั้นถือได้ว่าเปิดกว้างทั้งยังมีรูปแบบของงานที่หลากหลายมารองรับ โดยงานของตำรวจหญิงสายอำนวยการนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ งานด้านเอกสาร งานด้านบัญชี งานด้านพิสูจน์หลักฐาน และงานด้านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งในแต่ละรอบการสมัครนั้นมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากทำให้การแข่งขันย่อมสูงตามไปด้วย

ตำแหน่งที่มีความสำคัญและผู้สมัครสอบให้ความสนใจไม่น้อยก็คือตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมือง แล้วถ้าหากอยากเป็นตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองมีอะไรที่เราควรรู้บ้าง ตำแหน่งนี้เค้ามีการทำงานอย่างไร ต้องเริ่มเตรียมตัวสอบแบบไหน เกณฑ์การคัดเลือกยากหรือเปล่า? 

ในบทความนี้เราจะมาเตรียมตัวให้พร้อมไปด้วยกัน รับรองได้ว่าหากเรามีความพยายามและมีความตั้งใจไม่มีอะไรยากเกินความสามารถอย่างแน่นอนค่ะ

ตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม. เป็นบุคคลที่คุณมักจะเจอเวลาเดินทางข้ามแดนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศก็ตาม โดยทางตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและซักถามเรื่องข้อมูลการเดินทางว่าจะอนุมัติให้คุณผ่านเขตแดนไปได้หรือไม่นั่นเอง

ตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นตำแหน่งงานข้าราชการอยู่ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) มีการแบ่งกองบังคับย่อยออกไปได้อีก 6 กองด้วยกัน และมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องดูแลแตกต่างกันออกไป แต่ทุกกองจะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการประชาชนในการเดินทางข้ามแดน คอยตรวจสอบหรือคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรข้ามชาติ

โดยตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองจะมีหน้าที่ให้บริการและดำเนินการเกี่ยวกับการอยู่ต่อในราชอาณาจักร อย่างการขอเข้ามามีถิ่นพักอาศัยหรือประกอบกิจการของคนต่างด้าว การตรวจบุคคลรวมถึงพาหนะทางอากาศที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ การส่งคนไปต่างประเทศ งานอำนวยการต่าง ๆ และงานสืบสวนปราบปรามและส่งกลับ นับได้ว่าเป็นแนวหน้าของการรักษาความมั่นคงของชาติเลยทีเดียว

ต้องวุฒิเท่าไหนถึงจะสอบตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองได้

ในการสอบเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกนั้นเปิดรับสมัครทั้งสายสามัญ สายอาชีพและกศน.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาเพื่อใช้ในการสมัครสอบตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • การศึกษานอกระบบ (กศน.)

โดยวันที่จบของวุฒิการศึกษาจะต้องอยู่ภายในวันที่สุดท้ายของการเปิดรับสมัครสอบเท่านั้น ยังศึกษาหรือเรียนเทอมสุดท้ายอยู่ไม่ได้ค่ะ

คุณสมบัติสำคัญในการสมัครสอบตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมือง

คุณสมบัติในการสอบ

คุณสมบัติสำคัญในการสมัครสอบตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมือง มีหัวข้อหลักอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ

 1. อายุของผู้สมัครสอบต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร
 2. ส่วนสูงจะต้องไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ไม่ต้องวัดรอบอกและไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI นั้นต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ
 3. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคที่อาจกระทบต่อการทำงานได้ เช่น โรคตาบอดสีหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ

และเนื่องจากตำแหน่งงานตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองเป็นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาควบคู่ไปด้วย ผู้สมัครจึงควรมีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TOEIC 495 คะแนน
 • TOEFL IBT 60 คะแนน
 • IELTS 4.5 คะแนน
 • CU-TEP 60 คะแนน
 • ภาษาที่สามอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน HSK ระดับ 3 ที่ 240 คะแนน ระดับ 4-6 ที่ 180 คะแนน และภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลีด้วยเกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่มาตรฐานทางด้านภาษานั้นกำหนด
 • สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาสามารถสมัครสอบโดยลงทะเบียนการสอบภาษาอังกฤษในการสอบรอบที่ 1 ได้เช่นกัน

หากมีวุฒิการศึกษารองรับและคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมลงสนามสอบตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราไปดูรายละเอียดการสอบในแต่ละด่านกันเลย

การสอบเป็นตำรวจหญิงตม.

การสอบเป็นตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. นั้นนับได้ว่าค่อนข้างหินกว่าสายอื่นในด้านตำรวจหญิงสายอำนวยการเนื่องจากมีจำนวนวิชาที่ใช้ทดสอบมากกว่า แต่ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมอย่างดี มีความรู้ครบถ้วนในวิชาที่ต้องสอบรวมทั้งเกณฑ์วัดพิเศษต่าง ๆ ก็จะทำให้มีโอกาสในการสอบผ่านมากขึ้น ซึ่งการสอบที่ว่านั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ

การสอบด้านวิชาการ

ข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะมีอยู่ด้วยกัน 8 วิชาหลัก ผลคะแนนรวม 150 คะแนน และเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง โดยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป และ วิชาภาษาไทย
  1. วิชาความสามารถทั่วไป จำนวน 15 ข้อ
  2. วิชาภาษาไทย จำนวน 30 ข้อ
 • กลุ่มที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชา พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง วิชางานสารบรรณ และวิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
  1. วิชาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 10 ข้อ
  2. วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ข้อ
  3. วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
  4. วิชา พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 50 ข้อ
  5. วิชางานสารบรรณ จำนวน 15 ข้อ
  6. วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ จำนวน 15 ข้อ

เกณฑ์ชี้วัดกำหนดไว้ว่าผู้สมัครสอบจะต้องผ่าน 60% ขึ้นไปในทั้งสองกลุ่มวิชา เพราะหากคะแนนไม่ถึงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะถือว่าสอบตกโดยทันที ดังนั้นต้องวางแผนในการทำข้อสอบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัววิชาที่ไม่มีการสอบในระดับสามัญต่าง ๆ ซึ่งสามารถหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยค่ะ แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจสอบคุณสมบัติ

การสอบในรอบนี้จะเป็นการประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะมีการตรวจสอบประวัติและความประพฤติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด รวมทั้งประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ขั้นตอนนี้ทางผู้สมัครจะต้องไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หรือสำนักงานตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาค่ะ ซึ่งเกณฑ์การตรวจสอบจะเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยผู้ที่ผ่านจะได้ 100 คะแนน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านจะได้ 0 คะแนน

การสอบด้านร่างกายและจิตวิทยา 

ผลการตรวจในรอบนี้จะต้องเป็นความเห็นของคณะกรรมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจเท่านั้น จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายหรือใบรับรองจากสถานที่อื่น ๆ โดยเด็ดขาด ทางผู้จัดสอบจะมีกำหนดการให้ผู้สมัครเข้ารับการตรวจในภายหลังและรอทราบผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ หากผู้สมัครสอบไม่ไปตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์

การสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์จะเน้นประเมินในด้านท่วงทีวาจาและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยถือเป็นความเห็นของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ค่ะ อย่างเช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม บุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ อัธยาศัย ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น

โดยการสอบในรอบนี้จะมีเกณฑ์เหมือนกันกับการตรวจสอบคุณสมบัติและการสอบด้านร่างกายและจิตวิทยา คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น ทั้งนี้รอบการสมัครไม่ได้เปิดรับเป็นประจำทุกปีและอาจจะมีจำนวนการรับที่ต่างกันออกไป ดังนั้นอย่าลืมเช็กข่าวสารรวมทั้งอัตราการรับสมัครเพื่อประเมินคู่แข่งในสนามสอบกันด้วยนะอยากเป็นตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมือง เริ่มเตรียมตัวกันเลย

ทีนี้เราก็เข้าใจขั้นตอนของการสอบตำรวจหญิงตรวจคนเข้าเมืองมากขึ้นแล้วใช่มั้ยคะ ไม่ว่าจะวิชาที่ใช้ในการทดสอบหรือเกณฑ์นับคะแนนต่าง ๆ ยิ่งถ้าเราเตรียมตัวพร้อมการสอบก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ

และถ้าหากคุณเป็นคนที่ต้องการสอบติดตั้งแต่ครั้งแรก ติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พร้อมช่วยเหลือให้การสอบนั้นเป็นเรื่องง่ายแม้ต้องเจอคู่แข่งในสนามสอบนับหมื่น เรื่องการแข่งขันสูงจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเนื่องจากเรามีแนวข้อสอบย้อนหลังจำนวนมาก รวมทั้งครูที่เก่งและเชี่ยวชาญพร้อมให้เทคนิคความรู้อย่างตรงจุด

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษาหรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Gov Entrance Police กันได้เลย

Top