พรบ.ตํารวจแห่งชาติฉบับล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้ว มีอะไรเปลี่ยนบ้าง ไปดูกัน

พรบ.ตํารวจแห่งชาติฉบับล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้ว มีอะไรเปลี่ยนบ้าง ไปดูกัน

พรบ ตำรวจ คือ กฎหมายว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจทั้งปวง ตั้งแต่เข้าเป็นข้าราชการตำรวจจนออกจากข้าราชการตำรวจ เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดชั้นยศและตำแหน่ง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มอื่น ๆ  วินัยข้าราชการตำรวจ การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และเครื่องแบบตำรวจ เป็นต้น รวมถึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป คือ 17 ตุลาคม 2565 โดยทันที

พรบ ตำรวจแห่งชาติฉบับล่าสุดมีการปรับปรุงอะไรบ้าง

พรบตำรวจแห่งชาติฉบับล่าสุดนี้ หัวใจสำคัญของตำรวจคือ การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่มีกฎนับอายุ ครองยศ อาวุโส ออกมาใหม่ แล้วบรรจุเข้าเป็นกฎหมายชัดเจน จะเปลี่ยนง่าย ๆ เหมือนอดีตไม่ได้แล้ว แต่เฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจยังสามารถใช้กฎเกณฑ์เดิมไปอีก 180 วัน เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับข้าราชการตำรวจที่กำลังเข้าสู่วาระการแต่งตั้งประจำปี

นอกจากการปรับปรุงเรื่องการแต่งตั้งแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานจราจรด้วยเช่นกัน  งานจราจรที่อยู่กับหน่วยงานตำรวจนั้น จะมิใช่แค่การโบกรถ อำนวยการจราจร แต่จะมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการลดปริมาณอุบัติเหตุ ป้องกันปราบปราม กวดขันวินัยการจราจรที่เกิดอยู่บนถนน

อีกทั้งยังมีการกำหนดสายงานตำรวจที่ชัดเจน ให้การเจริญเติบโตกับพนักงานสอบสวน ให้งานสอบสวนมีอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ให้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ในระบบเลื่อนไหล มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชตำรวจ “ก.พ.ค.ตร.”คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ “ก.ร.ตร.” ที่อาจเป็น “คนนอก” มานั่งในคณะกรรมการ

มีบทห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นที่มิใช่สถานีตำรวจเว้นแต่คำสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจอื่นมาปฏิบัติหน้าที่นั้นแทนในสถานีตำรวจนั้น

เพื่อให้การตรวจสอบแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ให้จัดส่งเอกสารให้ สตง. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้หน่วยจัดสรรและหน่วยบริหารเงินกองทุนทุกหน่วยยุติการเบิกจ่ายเงินภายใน 17 ตค. 65

พรบ ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่นี้ ได้กำหนดให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจเป็นไปตามระบบคุณธรรม และให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฎิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจ และอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ระบุข้าราชการตำรวจใหม่มีทั้งยศ และไม่มียศ พร้อมบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งใหม่

มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เข้าอันดับและชั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือชั้นและชั้นแล้วแต่กรณี

มาตรา 99 กำหนดให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของระดับนั้น ๆ  ดังต่อไปนี้  (จะกล่าวในที่นี้ถึงประเภทบริหารระดับสูง และกลางเท่านั้น สามารถหาดูแบบเต็ม ๆ ได้ที่ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับล่าสุด ฉบับสมบูรณ์) ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

 • ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งขาติ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.9

   

 • ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก รับเงินเดือนระดับ ส.8

   

 • ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท รับเงินเดือนระดับ ส.7

   

 • ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี รับเงินเดือนระดับ ส.6

   

 • ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) รับเงินเดือนระดับ ส.5

   

 • ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก รับเงินเดือนระดับ ส.4

   

 • ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท รับเงินเดือนระดับ ส.3

   

 • ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรี รับเงินเดือนระดับ ส.2
43.554,820        
ขึ้นไป         
3.033,77038,49021,24024,96029,28033,36039,09043,250 
2.533,47038,06020,79024,40028,56032,53038,06042,390 
2.033,36037,69020,32023,83027,85033,65037,06043,340 
1.532,84037,33039,86023,27027,36030,82036,07040,090 
1.032,53036,92039,43022,70026,70029,98035,09039,09078,030
ขั้น / ระดับส.1ส.2ส.3ส.4ส.5ส.6ส.7ส.8ส.9

ประเภทบริหาร

ตำแหน่งอัตรา (บาท / เดือน)
บริหารระดับสูง 
พล.ต.อ., พล.ต.ท.21,000
พล.ต.ต.14,500
พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ)10,000
บริหารระดับกลาง 
พ.ต.อ.5,600

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งอัตรา (บาท / เดือน)
วช. และ ชช.
พล.ต.อ., พล.ต.ท.15,600
พล.ต.ต.13,000
พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ)9,900
วช.
พ.ต.อ.5,600
พ.ต.ท.3,500

ประเภทวิชาการในโรงเรียนตำรวจ

ตำแหน่งอัตรา (บาท / เดือน)
ศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป13,000
รองศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ)9,900
รองศาสราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.อ. และ พ.ต.ท.5,600
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.อ.5,600
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.ท. และ พ.ต.ต.3,500

สรุป

จากการที่มีการปรับปรุง พรบ ตำรวจแห่งชาติฉบับล่าสุดในปี 2565 ในหลาย ๆ เรื่องดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อให้เกิดความขอบธรรมในวงการข้าราชการตำรวจ  สายงานตำรวจก็ยิ่งน่าสนใจ และสามารถดึงดูดคนจำนวนมากให้อยากสอบเข้าเป็นตำรวจในสายงานต่าง ๆ

ดังนั้นหากมีความต้องการที่จะติวสอบตำรวจ ก็เข้ามารับคำปรึกษาได้ฟรีที่ GovEntrance ที่เป็นสถาบันติวสอบตำรวจออนไลน์ ได้ครบจบในที่เดียว ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

Top