รู้จักกับพยาบาลตำรวจ

รู้จักกับพยาบาลตำรวจ นางฟ้าชุดขาวของวงการสีกากีตำรวจ

เคยได้ยินคำว่า พยาบาลติดยศ ไหมครับ หลายคนอาจจะงงว่า เอ๊ะ พยาบาลติดยศ อะไรมีที่ไหน  พยาบาลเข้าก็อยู่ในโรงพยาบาลเป็นลูกจ้าง จะมาติดยศอะไร แต่ถ้าพูดว่า พยาบาลตำรวจ หลายคนน่าจะคุ้นเคยขึ้นมาบ้าง และคงพอจะเห็นภาพว่าทำไม พยาบาลติดยศ ได้

บทความนี้จะพามาทำความรู้จักพยาบาลตำรวจกันว่า พยาบาลตำรวจ เรียนที่ไหน, จะสอบเข้าต้องใช้คะแนนอะไร, เรียนอะไรบ้าง และที่สำคัญพยาบาลตำรวจ จบมาได้ยศอะไร

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจคืออะไร

พยาบาลตำรวจ เรียนที่ไหน การที่จะเป็นพยาบาลตำรวจได้คุณต้องเรียนจบมาจาก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อยู่ในสังกัดของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดิมวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คือ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์กรม-ตำรวจ จัดตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ.2512 เนื่องจากในช่วงนั้นโรงพยาบาลตำรวจขาดแคลนพยาบาลอย่างมาก พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงค์ จึงเสนอให้เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งก็คือหลักสูตรพยาบาลทั่วไป ซึ่งผู้เข้าศึกษาสามารถจบออกมาเป็น พยาบาลตำรวจ พยาบาลทั่วไป หรือ ผู้ช่วยพยาบาล ได้ ที่สำคัญเมื่อเรียนจบจะได้พระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งเป็น “ว่าที่ร้อยตำรวจตรี” และหากเข้ารับราชการเป็น พยาบาลตำรวจ ก็จะได้เป็นร้อยตรีทันที โดยค่าเทอมเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 ต่อเทอม และ ค่าเทอมตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 174,000 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเปิดสอนมีดังนี้

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรเรียนทั้งหมด 4 ปีเป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจที่สอนเกี่ยวกับพื้นฐานของศาสตร์การพยาบาลและการผดุงครรภ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางการพยาบาลและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อให้นำไปจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

2.หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรเรียนทั้งหมด 5 ปีเป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจที่สอนให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือและดูแลบุคคลตามความต้องการขั้นพื้นฐานรวมทั้งช่วยฟื้นฟูร่างกายคนไข้ทั้งภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ตามหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ

3.หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนทั้งหมด 1 ปีเป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่สอนเกี่ยวกับศาสตร์การพยาบาลเพื่อการปฎิบัติการภาคสนาม

พยาบาลตำรวจ เรียนอะไรบ้าง

พยาบาลตำรวจเรียนอะไร

พยาบาลตำรวจหญิง เมื่อเข้ามาเรียนอยู่ในวิทยาลัยพยาลบาลตำรวจแล้ว ก็จะเรียนวิชาการทางด้านพยาบาล เช่น การดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น โดยการสังเกตและสอบถาม การจดบันทึกอาการ และ ให้ความช่วยเหลือแพทย์ แต่การเป็นพยาบาลตำรวจนั้นต้อง มีความอดกลั้น มีใจรักบริการ และ สามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้ มากกว่าพยาบาลทั่วไป เนื่องจากในหลาย ๆ ครั้งต้องทำงานร่วมกับตำรวจฝ่ายอื่น ๆ 

คุณสมบัติผู้สมัครพยาบาลตำรวจ

การที่จะสมัครเป็น พยาบาลตำรวจ คุณสมบัติ ของผู้สมัครไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมากเพียงแต่การสมัครจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะด้วยกันคือ แบบบุลคลทั่วไป, แบบบุตรข้าราชการตำรวจ และแบบสมัครด้วยคะแนนแอดมิชชั่น

บุลคลทั่วไป

การสมัครเรียน พยาบาลตำรวจ คุณสมบัติของบุลคลทั่วไปมีดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่จะเข้าเรียนต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น

2.ผู้สมัครต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 16-25 ปี คือไม่ต่ำกว่า 16 และไม่สูงกว่า 25

3.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พูดง่าย ๆ คือต้องเรียนมัธยมสายวิทย์ถึงสมัครได้

4.ต้องสอบ GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์) / PAT2 (วิทยาศาสตร์) และมีผลสอบของทุกวิชา

5.มีสถานะโสด ยังไม่แต่งงาน

6.มีส่วนสูงอย่างน้อย 155 เซนติเมตร

7.มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม

8.มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

บุตรข้าราชการตำรวจ

การสมัครเรียน พยาบาลตำรวจ คุณสมบัติของบุตรข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่จะเข้าเรียนต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น

2.ผู้สมัครต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 16-25 ปี คือไม่ต่ำกว่า 16 และไม่สูงกว่า 25

3.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

4.ต้องสอบ GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์) / PAT2 (วิทยาศาสตร์) และมีผลสอบของทุกวิชา

5.มีส่วนสูงอย่างน้อย 155 เซนติเมตร

6.มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม

7.มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7 ข้อที่กล่าวมาเหมือนกับคุณสมบัติของบุคคลทั่วไป แต่สำหรับบุตรข้าราชการตำรวจจะมีอีกข้อหนึ่งคือ

8.เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ

การสมัครด้วยคะแนนแอดมินชชั่น

การสมัครเรียน พยาบาลตำรวจ ด้วยคะแนนแอดมิชชั่น ในปี 66 จะมีการปรับใหม่จากที่รับ 330 ที่นั่ง เปลี่ยนเป็น 720 ที่นั่ง และผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนนดังต่อไปนี้

1.คิดจาก GPAX (ค่าเฉลี่ยผลการเรียนทุกเทอม ทุกวิชารวมกัน) 6 ภาคเรียน  คือตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 ถึง ม.6 เทอม 2 20%

2.คิดจากคะแนน O-NET 30%

3.คิดจากคะแนน GAT 20%

4.คิดจากคะแนน PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูล ณ ปี 2565 ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แนะนำให้ติดตามได้ทาง เว็บไซด์ของ วิทยาลัยพยาลบาลตำรวจ หรือทาง Fanpage Facebook ของ GovEntrance Police

พยาบาลตำรวจเรียนจบแล้วได้ยศอะไร

พยาบาลตำรวจ จบมาได้ยศอะไร บอกเลยว่า พยาบาลตำรวจ จบแล้วจะมียศเป็น ว่าที่ร้อยตำรวจ และถ้าหากพยาบาลตำรวจท่านนั้นเข้ารับราชการตำรวจก็จะได้ประดับยศ ร้อยตรี ทันทีซึ่งถือเป็นตำแหน่งทางราชการที่สูงทีเดียว

ส่วนที่สงสัยว่า พยาบาลตำรวจจบมาแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง นั้นบอกเลยว่า พยาบาลตำรวจ ก็คล้ายพยาบาลทั่วไป คุณสามารถทำงานได้หลากหลายอย่าง ตั้งแต่ เป็นพยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, พยาบาลบริหารการพยาบาล แม้แต่พยาบาลศัลยกรรมก็สามารถทำได้ หรือจะบรรจุเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ก็ได้เช่นกัน

อยากเป็นพยาบาลตำรวจ ควรเริ่มยังไง

ถ้าอยากเป็นพยาบาลตำรวจต้องมีความมุ่งมั่นและเข้าใจในสายงานพยาบาล มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตากรุณา ที่สำคัญควรแบ่งเวลาอ่านหนังสือและทำข้อสอบย้อนหลังและติวสอบไปพร้อม ๆ กันด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลาเข้าสนามสอบ และจะได้เห็นจุดอ่อนของตัวเองว่าเราอ่อนในเรื่องใด ถ้ามุ่งมั่นตั้งใจคุณจะสอบติด พยาบาลตำรวจ ได้แน่นอน

และสุดท้ายถ้าหากต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับ พยาบาลตำรวจ หรือสนใจติวสอบตำรวจในทุก ๆ สายงาน คุณสามารถสอบถามโดยตรงได้ทาง เว็บไซด์ GovEntrance Police ทาง Facebook Fanpage GovEntrance Police ติวสอบตำรวจ และทาง Line ได้เลย

Top