กองปราบปรามยาเสพติด

สิ่งที่คุณควรรู้ เกี่ยวกับตำรวจกองปราบปรามยาเสพติด

กองปราบปรามยาเสพติด เป็นกองบัญชาการที่มีการจัดตั้งมาอย่างยาวนาน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้กับคนในประเทศได้อยู่อย่างสงบสุข และช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ ดังนั้นตำรวจสายกองปราบปรามยาเสพติด จึงถือว่ามีความสำคัญมากต่อประชาชนทุกคน ในเมื่อปัญหายาเสพติดยังคงไม่หมดไป ตำรวจกองปราบปรามฯ ก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อไป

วันนี้เราจะมาบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดให้ทุกคนได้รู้จักหน่วยงานนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา โครงสร้างขององค์กร หน้าที่ของตำรวจกองปราบปรามฯ และประเทศที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดกับทางตำรวจกองปราบปรามฯ ในประเทศไทย นอกจากนี้สำหรับใครที่อยากทำงานเป็นตำรวจกองปราบปรามยาเสพติดเรามีข้อมูลมาบอกด้วยว่า คุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และต้องทำอะไรบ้าง

Table of Contents

ความเป็นมาของกองปราบปรามยาเสพติด

กองปราบปรามยาเสพติดมีจุดเริ่มต้นเมื่อกรมตำรวจได้มีการจัดตั้งกองกำกับการเพื่อมาทำหน้าที่สืบสวนสอบสวน และปราบปรามยาเสพติด โดยจัดตั้งขึ้นมาทั้งหมด 7 กองในปี 2504 และหลังจากนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (ศปส.ตร) และหน่วยปราบปรามยาเสพติดนครบาล (นปส.น.)  ในปี 2516 เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน สืบสวน และปราบปรามคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในเขตพื้นที่เมือง ทั่วประเทศและต่างประเทศ

ต่อมาเมื่อปัญหาเรื่องยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และขยายตัวขึ้น เพื่อให้การทำงานของตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปัญหาเรื่องยาเสพติดได้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เทียบเท่ากับกองบัญชาการชื่อว่า สำนักงานปราบปรามยาเสพติด ในปี 2533 และหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 2535 จนกลายเป็น กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อย่างในปัจจุบัน

ในช่วงแรกที่จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะแบ่งกองบังคับการเป็น 4 กองเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการแบ่งกองบังคับการ และส่วนงานรับผิดชอบเป็นหลายกองมากขึ้น เพื่อให้การสืบสวนสอบสวน และปราบปรามยาเสพติดสามารถลดปัญหายาเสพติดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนในปี 2556 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็มีการแบ่งกองบังคับการออกเป็น 7 กอง และ 1 กองกำกับการเหมือนอย่างปัจจุบัน

กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด

หน่วยงานในสังกัดกองปราบปรามยาเสพติด

สำหรับโครงสร้างหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จะมีด้วยกันทั้งหมด 7 กองบังคับการ และอีก 1 กองกำกับการ ดังต่อไปนี้

กองบังคับการอำนวยการ

หน้าที่ของกองบังคับการอำนวยการ คือ การดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานสารบรรณ งานธุรการ และงานด้านอำนวยการต่างๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 8 ฝ่าย ได้แก่

 1. ฝ่ายธุรการ และกำลังพล
 2. ฝ่ายยุทธศาสตร์
 3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 4. ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม
 5. ฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
 6. ฝ่ายกฎหมาย และวินัย
 7. ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 8. ฝ่ายกฎหมายและวินัย  

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1

สำหรับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคดีอาญาอื่นๆ ที่มีโทษทางอาญาทั่วประเทศ รวมถึงสืบสวนสอบสวนคดีที่สืบเนื่องเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์ หรือยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจะมีด้วยกัน 5 กองกำกับการ ได้แก่

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. กลุ่มงานสอบสวน และตรวจสอบทรัพย์สิน
 3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1,5 และ 6)
 4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 2,3 และ 4)
 5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 7,8 และ 9)

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2,3 และ 4 ซึ่งจะทำการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ และคดีอาญาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั่วประเทศ และคดีสืบสวนสอบสวนคดีที่สืบเนื่องเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์ หรือยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย 5 กองกำกับการ ดังต่อไปนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. กลุ่มงานสอบสวน และตรวจสอบทรัพย์สิน
 3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2)
 4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3)
 5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4)

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

หน้าที่ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 คือ ดูแลรับผิดชอบในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1,5 และ 6 ซึ่งจะทำการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมด รวมถึงคดีที่มีการอายัดทรัพย์ และยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย มี 5 กองบังคับการ ได้แก่

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. กลุ่มงานสอบสวน และตรวจสอบทรัพย์สิน
 3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1)
 4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5)
 5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 6)

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4

สำหรับการปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7,8,9 จะมีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมด รวมถึงคดีที่มีการอายัดทรัพย์ และยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย มี 5 กองบังคับการ ได้แก่

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. กลุ่มงานสอบสวน และตรวจสอบทรัพย์สิน
 3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7)
 4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8)
 5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9)

กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด

กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติดจะดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล งานการข่าว รวบรวมการข่าว ตรวจสอบข้อมูลและสืบสวนหาข่าว รวบรวมข้อมูลข่าวกรองยาเสพติดในระดับยุทธการ รวมถึงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจะประกอบด้วย 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม คือ

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. กลุ่มงานการข่าว

กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด 

กองบังคับการนี้จะรับผิดชอบในเรื่องของการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์เกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด โดยจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งจะประกอบด้วย 5 กองกำกับการ คือ

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1, 7)
 3. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 2, 3 และ 4)
 4. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6)
 5. กองกำกับการ 4 (รับผิดชอบ พื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 8  และ 9)

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดในประเทศ และคดียาเสพติดระหว่างประเทศ

กองปราบปรามยาเสพติดมีหน้าที่อะไร

ตำรวจปราบปรามที่สังกัดในกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด จะมีหน้าที่ในการวางแผน และปราบปรามยาเสพติด โดยการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งตำรวจที่สังกัดในกองปราบปรามยาเสพติดจะมีอำนาจการปฏิบัติการทั่วประเทศ รวมไปถึงการดำเนินการอายัดหรือยึดทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

นอกจากนี้ตำรวจกองปราบปรามยาเสพติดยังต้องทำหน้าที่ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และองค์กรอื่นๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย และยังมีหน้าที่อื่นๆ ที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อปราบปรามคดียาเสพติด ยกตัวอย่างเช่น การสอดแนม และมวลชนสัมพันธ์

โดยการสอดแนมของตำรวจกองปราบปรามยาเสพติดจะสามารถใช้งานระบบสอดแนม เพื่อเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์ และดักฟังสายสนทนาของผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่ายคดียาเสพติดได้ นอกจากนี้ตำรวจกองปราบปรามยังได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ โดยมีการจัดอบรมให้กับตำรวจท้องที่เพื่อต่อต้าน และแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชน 

กองปราบปรามยาเสพติดมีความร่วมมือระหว่างประเทศกับที่ไหนบ้าง

นอกจากการประสานงานร่วมกับภาครัฐ และองค์กรอื่นๆ ภายในประเทศแล้ว ตำรวจกองปราบปรามยาเสพติดจะต้องประสานงาน และให้ความร่วมมือเกี่ยวกับคดียาเสพติดในต่างประเทศด้วย ซึ่งประเทศที่มีความร่วมมือ ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกองปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศขึ้น โดยเป็นไปตามกฎหมายกรุงเทพฯ ILEA Bangkok และนอกจากนี้สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) ก็ได้มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจกองปราบปรามในประเทศไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปราบปรามยาเสพติด รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดด้วย

อิสราเอล

ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทย และอิสราเอล คือ การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล และป้องกันการลักลอบ ขนส่ง หรือซุกซ่อนยาเสพติดระหว่างประเทศ

สหประชาชาติ

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติด และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจกองปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรมทักษะ และทฤษฎีต่างๆ รวมถึงด้านข้อมูลข่าวสารด้วย

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สำหรับประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงที่อยู่รอบพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำถือว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้สำนักงานกองปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติจึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการขนย้ายสารเคมีและส่วนประกอบในการผลิตยาเสพติด ซึ่งประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน ลาว พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

กองปราบปรามยาเสพติดมีความสำคัญอย่างไร

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนั้นมีมาอย่างยาวนาน และยังดำเนินต่อไป จึงทำให้กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนั้นยังคงมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับทั้งประชาชน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย ซึ่งมีหลายคดีที่ตำรวจกองปราบปรามสามารถบุกทำลายแหล่งค้ายาเสพติดได้ และจับตัวคนร้ายได้ แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังคงมีอยู่

ถ้าหากไม่มีกองปราบปรามยาเสพติด ปัญหาเรื่องยาเสพติดอาจลุกลามเป็นวงกว้าง และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเยาวชนได้ ซึ่งปัญหายาเสพติดจะนำไปสู่การก่ออาชญากรรมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันตำรวจกองปราบปรามยาเสพติดก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อลดสาเหตุ และปัญหายาเสพติดเหล่านี้ให้น้อยลง และหายไปในที่สุด

อยากทำงานสายปราบปรามยาเสพติด ต้องเริ่มอย่างไร

สำหรับใครที่สนใจอยากทำงานเป็นตำรวจกองปราบปรามยาเสพติด จะต้องเข้ารับการสอบที่จัดสอบโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่อยู่ภายใต้ส่วนป้องกัน และปราบปราม ซึ่งสามารถสอบเข้าเพื่อเป็นตำรวจกองปราบปรามฯ ได้ทั้งผู้หญิง และผู้ชาย โดยวิชาที่จะทำการสอบก็ได้แก่ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ วิชากฎหมาย และวิชาสังคม

คุณสมบัติในการสมัครสอบเพื่อเป็นตำรวจกองปราบปรามยาเสพติด สำหรับผู้ชายจะมีดังต่อไปนี้

 1. เป็นเพศชายเท่านั้นและ มีอายุตั้งแต่ 18 – 27 ปี ในวันรับสมัครวันสุดท้าย
 2. วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า
 3. มีส่วนสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป และมีสายตาปกติ

สำหรับผู้หญิง จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นเพศหญิงเท่านั้น และ มีอายุ 18 – 30 ปี ในวันรับสมัครวันสุดท้าย
 2. วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า
 3. มีส่วนสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไปและมีสายตาปกติ

สรุป

ตำรวจสายกองปราบปรามยาเสพติดถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมาก สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากน้องๆ คนไหนที่อยากทำงานเป็นตำรวจสายนี้ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานต้องการก็สามารถสมัครสอบได้ แต่ถ้าน้องๆ ไม่แน่ใจเรื่องแนวข้อสอบ หรือว่าอยากได้ติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการติวสอบตำรวจสายนี้ สามารถให้พี่ๆ จาก GovEntrance ช่วยติวให้ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนสอบ และน้องๆ จะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญ ติดต่อสอบถามทาง GovEntrance Police ได้ที่เบอร์ 098-6324454 และ Facebook Fanpage GovEntrance Police ติวสอบตำรวจ และทาง Line ได้เลย

Top