อาชีพตำรวจ คืออะไร แนะแนวลักษณะงาน พร้อมคุณสมบัติที่ต้องมี!

อาชีพตำรวจ คืออะไร แนะแนวลักษณะงาน พร้อมคุณสมบัติที่ต้องมี!

อาชีพตำรวจคืออะไร

อาชีพตํารวจ คือ เจ้าหน้าที่ตรวจตราในหน่วยข้าราชการ มีหน้าที่ตรวจสอบ จับกุม เป็นกองกำลังปราบปราม รวมทั้งเป็นหน่วยพิสูจน์หลักฐานร่องรอยเหตุพื้นที่ก่ออาชญากรรมแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่คาดไม่ถึงให้กับประชาชน จึงทำให้อาชีพตํารวจเป็นหน่วยงานแก้ไขงานเฉพาะหน้า สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างมืออาชีพ

ลักษณะงานที่ตำรวจต้องทำ

โดยทั่วไป หน่วยงานในอาชีพตํารวจ มีลักษณะแบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่ 

ลักษณะงานทั่วไปของตำรวจ

 • หน่วยปราบปรามอาชญากรรม ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตรวจตราอยู่
 • หน่วยควบคุมความสงบ ควบคุมความสงบในพื้นที่จัดพิธีการ กิจกรรม ณ วันที่สำคัญของประเทศไทย
 • หน่วยรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชน
 • หน่วยควบคุมบริหารและกำกับ ควบคุมบริหารและกำกับการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจ
 • หน่วยช่วยเหลือพัฒนา ช่วยเหลือและพัฒนาความมั่นคงของประเทศภายใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
 • หน่วยสอบสวนคดี สอบสวนคดีอาญาทั่วไปในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานแยกเฉพาะสายตำรวจ

 • หน่วยรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของประเทศ เช่น กษัตริย์ พระรัชทายาท ราชวงศ์ นายกรัฐมนตรี  พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
 • หน่วยสอบสวนคดีพิเศษ สอบสวนคดีที่เป็นภัยร้าย สั่นคลอนความมั่นคงของประเทศ
 • หน่วยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ทีมปราบพิเศษปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่เป็นภัยร้ายรุนแรง และเหตุอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพตำรวจ

จรรยาบรรณอาชีพตํารวจ คุณสมบัติที่ผู้สมัครดำรงในหน่วยงานนี้ ต้องมี 8 ข้อ ดังนี้

 • เป็นบุคคลที่มีสภาพร่างกายและจิตใจ แข็งแรง อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • บุคคลที่มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ
 • มีบุคลิกนิสัยที่ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกหกโป้ปด ใฝ่รักความยุติธรรม
 • มีความเสียสละต่อหน้าที่ 
 • มีทักษะการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและบุคคลอื่นได้ดี 
 • ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัยต่อตนเอง
 • สามารถรับมือและควบคุมสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำได้ดี
 • เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในประเทศ ไม่เสพสารเสพติดและก่ออาชญากรรม

อาชีพตํารวจ คุณสมบัติ

ความก้าวหน้าและการเลื่อนขั้นของอาชีพตำรวจ

ความก้าวหน้าในวงการอาชีพตำรวจ มีความจำเป็นมากขึ้น เมื่อจำนวนประชากรมีจำนวนเพิ่ม อัตราการว่าจ้างตำรวจก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย ผู้สมัครสามารถดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการกรมตำรวจ เพื่อเข้ารับยศตํารวจไทยชั้นสัญญาบัตร แล้วต่อยอดสะสมผลงานจนเลื่อนขั้น มีระดับยศที่สูงขึ้น หรือแยกไปเป็นหน่วยกองอื่นๆ ตามความสามารถของผู้สมัครได้ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความ ยศตำรวจ

อัตราเงินเดือนอาชีพตำรวจ

อาชีพตํารวจ รายได้แต่ละหน่วยงานแบ่งออกเป็น 5 สาย ดังนี้

1. อาชีพตำรวจสายอำนวยการ

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 8,000 บาท
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช. เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 9,000 บาท

เมื่อผ่านการอบรมและได้รับการบรรจุเข้าจะได้ค่าครองชีพเพิ่มอีก 2,000 บาท และยังไม่รวมเงินเฉพาะสายงาน เงินค่าตำแหน่ง และสวัสดิการอื่นๆ

2. อาชีพตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือ ปวช. เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 8,000 บาท เมื่อได้รับการบรรจุจะได้เงินค่าครองชีพและเงินเดือนประจำตำแหน่งเพิ่มอีก 5,000 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี และจบจากสาขาเฉพาะทางอาชีพตำรวจโดยเฉพาะ เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 15,000 บาท ยังไม่รวมเงินเฉพาะสายงาน เงินค่าตำแหน่ง และสวัสดิการอื่นๆ

3. อาชีพตำรวจสายปราบปราม

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือ ปวช. เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 8,000 บาท เมื่อได้รับการบรรจุจะได้เงินค่าครองชีพและเงินเดือนประจำตำแหน่งเพิ่มอีก 5,000 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี และจบจากสาขาเฉพาะทางอาชีพตำรวจโดยเฉพาะ เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 15,000 บาท ยังไม่รวมเงินเฉพาะสายงาน เงินค่าตำแหน่ง และสวัสดิการอื่นๆ

4. อาชีพตำรวจนายร้อยสายสอบสวน

 • ยศสิบตำรวจตรี ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 10,000 บาท และรวมสวัสดิการอื่นๆ ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ยศร้อยตำรวจตรี พนักงานสอบสวนที่ได้รับบรรจุ เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 15,000 บาท และยังได้เงินเดือนเพิ่มจากค่าตำแหน่งพนักงานสอบสวนอีกอยู่ที่ช่วง 12,000 บาท เป็นเงินที่ไม่รวมค่าสวัสดิการอื่นๆ 

5. อาชีพตํารวจหญิง เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นอยู่ที่ช่วง 15,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งของแต่ละสายงานแตกต่างกัน 

หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ เงินเดือนตำรวจ

อาชีพตำรวจมีกี่สาย อะไรบ้าง

อาชีพตำรวจแบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 สาย มีดังนี้

อาชีพตำรวจสายอำนวยการและธุรการ

 •  มีหน้าที่ดำเนินเอกสารราชการ และประจำตำแหน่งอยู่ที่โรงพัก สถานีตำรวจแต่ละเขต

อาชีพตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน 

 • มีหน้าที่ สืบค้นประวัติข้อมูลอาชญากร สอดแนม รวมถึงตามจับผู้ร้ายในสถานะแฝงตัวเป็นบุคคลทั่วไป

อาชีพตำรวจนายร้อยสายสอบสวน 

 • มีหน้าที่สืบสวนคดีอาญา สอบถามคำตอบของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำในการดำเนินคดี ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงศาลตัดสิน

อาชีพตำรวจหน่วยจราจร 

 • มีหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนน เป็นผู้ควบคุมสังเกตพฤติกรรมบุคคลบนพื้นที่ทางราชการ อีกทั้งเป็นบุคคลสกัดจุดตรวจตราบุคคลที่ดื่มสุราขณะขับเครื่องยนต์

อาชีพตำรวจกองปราบปรามพิเศษ 

 • มีหน้าที่ปราบปรามเหตุการณ์ร้ายแรงระดับประเทศ เช่น คดีฆาตกรสังหารหมู่ การเกิดเหตุอาชญากรรมกับบุคคลระดับประเทศ เป็นต้น

อาชีพตํารวจ ต้องเรียนคณะอะไร

อาชีพตํารวจ ต้องเรียนคณะอะไร จึงสามารถบรรจุเข้าตำแหน่งแต่ละหน่วยงานได้สำเร็จ สำหรับใครที่อยากเป็นตำรวจ ทาง goventpolice ได้แบ่ง 5 คณะที่จะช่วยมอบทักษะสำคัญให้กับคุณสำหรับการสอบเข้าเป็นอาชีพตำรวจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สายวางแผน และบริหารจัดการดำเนินงานอาชีพตำรวจทุกหน่วย 
 • คณะนิติศาสตร์ สายสอบสวนคดีอาชญากรรมทั่วไปและพิเศษ
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สายงานอำนวยการและธุรการ
 • คณะวิทยาศาสตร์/เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา สายงานพิสูจน์หลักฐาน
 • คณะดุริยางค์/ดนตรี สายงานหน่วยควบคุมความสงบ ในพื้นที่จัดพิธีการ กิจกรรม ณ วันที่สำคัญของประเทศ

เตรียมตัวให้พร้อมก้าวเข้าสู่อาชีพตำรวจ

การเตรียมความพร้อมในการดำรงอาชีพตํารวจ คุณสมบัติแต่ละหน่วยงาน ต้องการความสามารถของผู้สมัครที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้ผู้ที่สมัครต้องศึกษาอาชีพตำรวจให้ถี่ถ้วนก่อนเข้าตำแหน่ง โดยมี 5 วิธีเตรียมความพร้อม ดังนี้

 • ศึกษาวิชาที่ต้องใช้ในการสอบเข้า
 • บริหารจัดตารางการอ่านหนังสือตามเวลาที่ตัวเองมีสมาธิมากที่สุด เพื่อให้ได้รับความรู้มากที่สุด
 • ทบทวนเนื้อหาการเข้าสอบซ้ำๆ จดจำรายละเอียดของข้อมูลแต่ละหัวข้อให้ขึ้นใจ 
 • ลองฝึกฝนด้วยการติวข้อสอบกับเพื่อนๆ ทั้งข้อสอบเก่าและใหม่ซ้ำๆ 
 • พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าสอบวิชาตำรวจ

สามารถดูการเตรียมสอบเพิ่มเติมได้ที่บทความ เตรียมตัวสอบตำรวจ

การสมัครอาชีพตำรวจเป็นเรื่องง่าย หากใจและความมุ่งมั่นของคุณมีความพยายามด้วยใจรักอาชีพ หากต้องการเพิ่มความมั่นใจหรืออยากจะปรึกษาข้อมูลอาชีพตำรวจ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาอาชีพตำรวจ

วิชาไหนในการเข้าคณะที่ตรงสายกับหน่วยงานตำรวจแต่ละสาย สามารถติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊ก GovEntPolice หรือต้องการข้อมูลแนวข้อสอบตำรวจ เพื่อทดลองทำ ทาง GovEntrace Police มีการเปิดติวสอบตำรวจทั้งสายปราบปราม สายอำนวยการ สายตรวจคนเข้าเมือง และ สายพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งครบทั้ง 4 สายตำรวจหลักๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่าง

Top